Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระครูปริยัติคุณรังษี; ภาแก้ว, ส่งสุข; เกษสังข์, ภัทราพร
2560การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ฐิตธมฺโม, พระปลัดพีระพงศ์; ละคร, ปิยวัช
2560การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยสาแก้ว, อานุรักษ์
2560การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชนตาบลแม่ยาว อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายสุกันโท, กาพล
2560การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาอังกฤษสำหรับวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงรายพระครู, สุธีสุตสุนทร; กวาวสาม, ภัทราวรรณ
2560การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพ ดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนาอาภากโร, สุทิตย์
2560ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ ของสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นวงศ์พรพวัณ, จักรพรรณ
2560การพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิรินฺทรเมธี, สิงห์ณรงค์; คมฺภีรปญฺโญ, วิมาน; ศรีบุรินทร์, เอกชัย; บุตรราช, เกียรติศักดิ์; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2560การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม: การศึกษาเอกสารและการสังเคราะห์งานวิจัยวัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง; ศรีทอง, โกนิฏฐ์; โรจนอุทัย, สุดา; อารีกุล, ชนันภรณ์
2560การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม ของเทศบาลตาบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนกูลพรม, วสิษฐ์พล