Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 30 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมชินทตฺติโย, ไกรวรรณ์
2560โรงเรียนผู้สูงอายุ : ต้นแบบการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุนามเมือง, จักรแก้ว
2560การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระครูปริยัติคุณรังษี; ภาแก้ว, ส่งสุข; เกษสังข์, ภัทราพร
2556การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานีวุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; คำตั้งหน้า, วุฒิพล; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2561การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยหลักพุทธธรรม: วัดสุคนธาราม อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูโสภณวีรานุวัตร; ขนฺติโสภโณ, นพรักษ์; พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ; เพ็ชรวงษ์, เอกมงคล; พรมขุนทด, วิภาดา
2559การพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ โดยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ในจังหวัดพะเยานามเมือง, จักรแก้ว; บุญชัยมิ่ง, ใจ
2561การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามหลักไตรสิกขาจนฺทิโก, พระครูปลัดณัฐพล; คูวุฒยากร, ภัทรพร; ไวศยะนันท์, นิพาวรรณ
2560รูปแบบการสร้างสุขในผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธบริบทวัฒนธรรมอีสานวิภัชชวาที, สรัญญา; โสภณพัฒนบัณฑิต, พระ; ครูภาวนาโพธิคุณ, พระ
2562การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับผู้สูงอายุด้วยพุทธบูรณาการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาวบุญเลิศ, นเรศร์
2562สังคมเกษตรยั่งยืนวิถีพุทธสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดลำปางชัยวงศ์, ศิลาวัฒน์; แย้มศรีสุข, ชลิดา; แกมทับทิม, จิตสุภา