Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 20 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558กระบวนการสืบสานเครือข่ายทางสังคมของพระสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งบริบูรณ์, บูรกรณ์
2555กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทยสิริวฑฺฒโน, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์; เตชธโร, พระสุภาพร; ติสันเทียะ, สิทธิมนต์
2559การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใช้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น-, พระศรีรัตนมุนี; ใยอินทร์, เอนก; บุตรสีทา, นายดาวเหนือ
2560การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติด ตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจ สระบุรีปุณยวุฒิปรีดา, ภูริวัจน์,
2561กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ของวัยรุ่นจังหวัดพะเยาสารบรรณ, สุเทพ; วิสุทฺธิาณเมธี, พระมหาพงษ์ประภากรณ์; ชยาภิวฑฺฒโน, พระมหาสุรชัย; อินปิง, นพดล; คำแก้ว, สิริกานดา
2559กระบวนการฝึกอบรมคุณลักษณะภาวะผู้นำตามแนวพุทธของเยาวชนพรหมสุด, วิโรจน์
2561กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีแสงหล้า, ปัณณวิชญ์
2561กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ใน จังหวัดชลบุรีทองที, สุขสรร
2563กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรีชยทตฺโต, พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ
2558กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์อุตฺตโร, อุดร; สมส่วน, พระศรีสุทธิพงศ์; เขมโก, พระครูใบฎีกามณฑล; สุรปญฺโญ, ยรรยง; ฉิ่นไพศาล, นิทรา