Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมชินทตฺติโย, ไกรวรรณ์
2560การปริวรรตและวิเคราะห์รูปแบบการปกครองบ้านเมือง จากคัมภีร์ตานานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมคำพระครูปลัด, สุวัฒนจริยคุณ
2560การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชน ตามหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรมนาแสวง, บุญส่ง
2561การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยหลักพุทธธรรม: วัดสุคนธาราม อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูโสภณวีรานุวัตร; ขนฺติโสภโณ, นพรักษ์; พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ; เพ็ชรวงษ์, เอกมงคล; พรมขุนทด, วิภาดา
2557การศึกษาเชิงประยุกต์หลักพุทธธรรมกับการแก้ปัญหาบริโภคนิยม ของวัยรุ่นจังหวัดอุบลราชธานีจันทราช, นคร; กิตฺติเมธี, พระมหาขวัญชัย; ป้องภา, สิปป์มงคล; เฟื่องฟูลอย, เพ็ญพรรณ; เตียวเพชรภัสกร, ณัฐสุภรณ์
2560การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิจิตร ตามแนวพระพุทธศาสนาพระครูวิโชติสิกขกิจ; พระครูใบฎีกาสุวินท์, สุวิชาโน; คล้ายธานี, สุภางค์พิมพ์; ปลอดภัย, ศราวุธ,; นิกรกุล, ปริญญา
2550การพัฒนาตนเองตามหลักพุทธธรรมโดยอาศัยหลักสามัคคีธรรมกล้าหาญ, นางรุ่งทิพย์; กล้าหาญ, นายบรรชร
2560การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม ของเทศบาลตาบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนกูลพรม, วสิษฐ์พล
2559การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่พระครูสังฆรักษ์, บุญเสริม; ศรีคำภา, รวีโรจน์,; เจริญกุศล, ธาดา; ดำจุติ, กาญจนา; หมายดี, ดำเนิน
2557รูปแบบการพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรม : กรณีศึกษาตาบลบ้านปรือ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์พลปญฺโญ, อำนาจ,; ยุตฺติธโร, กิตติ; มาลา, พีรพงษ์