Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 20 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560รูปแบบการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดลำปางพระครูสุตชยาภรณ์
2557สวัสดิการสังคมเชิงพุทธ : รูปแบบและการสร้างพลังชุมชนแก้วบุตรดี, นันทวิทย์
2560รูปแบบการสร้างสุขในผู้สูงอายุตามแนววิถีพุทธบริบทวัฒนธรรมอีสานวิภัชชวาที, สรัญญา; โสภณพัฒนบัณฑิต, พระ; ครูภาวนาโพธิคุณ, พระ
2560ศึกษารูปแบบการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” ของคณะสงฆ์ จังหวัดหนองคายวิสารโท, ราเชนทร์
2560ยุทธศาสตร์และรูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองขอนแก่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสายคำ, สุนทร; โชติวํโส, พระอธิการบุญช่วย; ทองดี, วิทยา
2559รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายพันเลิศพาณิชย์, สุภัชชา
2562รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์กิตติคุณ, ด้วงสงค์; ธีรวํโส, พระมหาวิศิต; สุภทฺโท, พระครูสุธรรมกิจโกศล; โชติธมฺโม, พระเรืองเดช; ปิยสกุลเกียรติ, อรพิน
2554รูปแบบการนำตนเองเข้าไปผูกพันกับชุมชน ของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาสังคมบริบูรณ์, บูรกรณ์; แมนสถิตย์, นายวิบูลย์
2560รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์ ของสถาบันอุดมศึกษาในสังคมไทยทั่งโต, พิเชฐ; พุทฺธิสาโร, พระปลัดระพิน; กลมกูล, ลำพอง
2561รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากรกิตฺติโสภโณ, กฤษฎา