Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การจัดการป่ากันชนร่วมของชุมชนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนิกรกุล, ปริญญา; พระครู, วิโชติสิกขกิจ; พระครู, สิริสุตโสภณ; สุวิชาโน, พระครูใบฎีกาสุวินท์; คล้ายธานี, สุภางค์พิมพ์
2560การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในมิติศาสนา ของคณะสงฆ์ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากปญญาวโร, พระครูวินัยธรปัญญา; ทรัพย์เพชร, บุญเตือน
2560การจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของเครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ฐิตธมฺโม, พระปลัดพีระพงศ์; กิตฺติปญฺโญ, พระมหาธนกร
2560การจัดการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเลยสติสมฺปนฺโน, พระมหาสมศักดิ์,; แสนคำ, ธีระวัฒน์,; เทนอิสสระ, สุกาญดา,
2560การจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏ ในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์เกียรติไพรยศ, วีระพงศ์; แซ่ท้อ, สมพงษ์; แกมนาค, ฤทธิชัย; พระครู, วิมลศิลปกิจ; พันเลิศพาณิชย์, สุภัชชา
2559การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้้าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยพรหมกัลป์, อัครเดช; พระราช, รัตนเวที; พระครู, นิวิฐศีลขันธ์; พรมกัลป์, รัตติยา
2560การจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับการสร้างสุขภาวะชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดลำปางศรีปรัชยานนท์, สมจันทร์
2563การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรีสิริวฑฺฒโก, พระครูปลัดสุรวุฒิ
2561การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีในอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ละคร, ปิยวัช
2563การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้าโขงดวงขันเพ็ชร, ทองคำ; ขนฺติธโร, พระเดชขจร