Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2557-03-28พุทธปัสสนาพระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2560-06-01พระนิพพาน ไม่เป็นที่สนใจของคนยุคนี้อีกแล้ว จริงหรือ?พระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2561-01-30พจนานุกรม ไทย-บาลี ฉบับแรกของโลกพระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2559-06-01ความจริงเด็ดขาด ในศาสนาพุทธพระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2561-06-10ความสิ้นกรรมพระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2560-10-01ไม่ต้องตกนรกอีกแล้วพระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2562-12-10วิปัสสนาภาวนาพระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2562-02-02อานาปานสิตภาวนาพระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี); พระมหาสุรชัย, วราสโภ, ผศ.ดร.; พระมหาชิต, ฐานชิโต,ดร.; พระครูพิพิธวรกิจจานุการ, ดร.; รศ.ดร. เวทย์, บรรณกรกุล; ผศ.ดร. วิโรจน์, คุ้มครอง
2561-04-10การล้างบาปแก้ไขกรรมพระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี); พระราชรัตนมุนี, (บุญเทียม),ดร; พระมหาชิต, ฐานชิโต,ดร.; พระครูพิพิธวรกิจจานุการ, ดร.; พระมหาโกมล, กมโล
2562-02-02การยกอารมณ์ฌานขึ้นสู่วิปัสสนา ตามแนว อานาปานสติภาวนาพระภาวนาพิศาลเมธี วิ., (ประเสริฐ มนฺตเสวี)