Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 57 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม ของเทศบาลตาบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนกูลพรม, วสิษฐ์พล
2560การพัฒนาโครงสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุในสังคมไทยใยอินทร์, เอนก; ฐิตเมธโส, คมสัน; ลุงเฮือง, จ่ามยุ้น
2561การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การเก็บรักษาน้าผึ้งและเนยข้นตามหลักพระพุทธศาสนาสมศรี, ตวงเพชร
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดศรีสะเกษประทุมแก้ว, สุทัศน์; ธรรมทวี, พระมหาธงชัย; แสงรุ่ง, พระกัญจน์; ใจตรง, พระพรสวรรค์
2561การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของวัดและชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์พระครูประโชติพัชรพงศ์
2560การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดลำปางชัยวงศ์, ศิลาวัฒน์
2560การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชน ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายสุกันโท, กำพล
2561การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปโดยการร่วมมือของบริษัทเอกชน ในจังหวัดระยองพระครู, รัตนากรวิสุทธิ์; อมรทตฺโต, บุญรอด; พระครู, ปริยัติสุวัฒนาภรณ์; พระครู, สังฆวิสุทธิคุณ; เชื้อสมุทร, สุเทพ
2562การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านอุ่นสวน, สิทธิชัย
2562การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน บ้านโนนกาหลง อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานีอุตตโร, พระมหาสุริยัน; สิรินฺทรเมธี, พระมหาสิงห์ณรงค์; สุมโน, พระสฤทธิ์