Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-57 of 57 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์ที่เป็นผู้นำต่อการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทยศรีสอาด, วสันต์; กัปโก, ธีร์ดนัย
2563การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนาพระสุธีรัตนบัณฑิต
2563การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะของกลุ่มจังหวัดล้านนาชัยวงศ์, ศิลาวัฒน์; ภูริวฑฺฒโน, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ; พระครูสุตชยาภรณ์; รตนโชโต, พระมหาบวรวิทย์; สายทอง, สุทธิพร
2563การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์กิตฺติโสภโณ, พระมหากฤษฎา; พุทฺธิสาโร, พระปลัดระพิน; พระครูโกศลธรรมานุสิฐ; สุภัทรชัย, สีสะใบ
2563การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติพรหมกัลป์, อัครเดช; พระครูนิวิฐศีลขันธ์; เหนืออำนาจ, รัตติยา; สุนทรเดชา, จรูญศักดิ์
2563การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดลำปางพระครูสิริธรรมบัณฑิต; ศิริพันธ์, อนุกูล; วัฒนบุตร, บุษกร; ศรีสุข, ณฤณีย์
2554-09-01การพัฒนาอินทรียสังวรสุภีร์, ทุมทอง