Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 984 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนารูปแบบป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันของประชาชน ในอำเภอเมือง จังหวัดเลยสงกาผัน, ศตวรรษ
2559สมณสารูปของพระสงฆ์ไทยในมุมมองของพุทธปรัชญาปิยปัญญาวงศ์, อัญชลี; กาญจนพิศศาล, สุปรียส์
2552การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานีปณฺฑิตเสวี, พระมหาบัณฑิต
2560การปริวรรตและวิเคราะห์รูปแบบการปกครองบ้านเมือง จากคัมภีร์ตานานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมคำพระครูปลัด, สุวัฒนจริยคุณ
2551การวิเคราะห์อิทธิพลนิทานพื้นบ้านจากหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสาน ในจังหวัดอุบลราชธานีนามอ่อน, โสรัจ; จำปารักษ์, บัญชา; บุญคำภา, เฉลิมสุข
2561การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสุดเอี่ยม, สุเทพ; โสภา, สุภาภรณ์; นุ่นทอง, สุขอุษา; ปุญญา, อำพล
2561การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน: กรณีศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ตาละนึก, เดชา; ขันสาโรง, สาราญ; ไชยสิทธิ์, วิสุทธิชัย; อะทะเทพ, ปั่น
2561การจัดการป่ากันชนร่วมของชุมชนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนิกรกุล, ปริญญา; พระครู, วิโชติสิกขกิจ; พระครู, สิริสุตโสภณ; สุวิชาโน, พระครูใบฎีกาสุวินท์; คล้ายธานี, สุภางค์พิมพ์
2561เส้นทางและเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปีสุวรรณนวล, นางภัชลดา; คมฺภีรโต(แสงโสภณ), พระอธิการธวัชชัย; ปุญญา, ดร.อำพล
2560พลวัตภูมิปัญญาภาษาถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมลุ่มแม่นํ้าโขง จังหวัดหนองคายทองวาด, วิวัฒน์