Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 984 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-09-28การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอนสิรวโร, พระมหาพรชัย; เหมประไพ, พระมหาขวัญชัย
2564-10-01คู่มือการบริหารจัดการคลังเอกสารดิจิทัล (MCUIR)เพ็ญประชุม, นพดล; หวังสุขใจ, ฐิติวัฒน์; รอดนิยม, อภิชาติ
2021-05-16การแปลเพื่อการสื่อสาร ( TRANSLATION FOR COMMUNICATION )คงสัตย์, สุรพงษ์
2564-10-11ปราณเดียวสะเทือนโลกสุชญา, ศิริธัญภร
2562รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของครอบครัวในชุมชนอาคารสูง เขตกรุงเทพมหานครอริยศรีพงษ์, อัครนันท์; ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ
2561โครงการสุขชีวีวิถีพุทธในชุมชนเมือง ยุค ๔.๐: กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนกมลาศ, ภูวชนาธิพงศ์; อำนาจ, บัวศิริ; อริยศรีพงษ์, อัครนันท์; อมลณัฐ, กันทะสัก; ประภัสสรพิทยา, มนัสนันท์
2560การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสร้างอำนาจผู้นำในจังหวัดเลยสงกาผัน, ศตวรรษ; บุญรัตน์, สามารถ; ชยวุฑโฒ, พระมหาสุดใจ
2560การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมชินทตฺติโย, ไกรวรรณ์
2560การศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ในอีสานใต้ทองทิพย์, ทวีศักดิ์; พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.; ฐานวโร, พระมหาสมบัติ
2561การขับเคลื่อนระบบสุขภาพโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชนวิถีพุทธ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดโสภณพัฒนบัณฑิต, พระ; แดงหาญ, ธวัลรัตน์; รตฺนญโณ, ประเสริฐศักดิ์