Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 1019 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมชินทตฺติโย, ไกรวรรณ์
2560การศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ในอีสานใต้ทองทิพย์, ทวีศักดิ์; พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.; ฐานวโร, พระมหาสมบัติ
2561การขับเคลื่อนระบบสุขภาพโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชนวิถีพุทธ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดโสภณพัฒนบัณฑิต, พระ; แดงหาญ, ธวัลรัตน์; รตฺนญโณ, ประเสริฐศักดิ์
2561การพัฒนารูปแบบป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันของประชาชน ในอำเภอเมือง จังหวัดเลยสงกาผัน, ศตวรรษ
2559สมณสารูปของพระสงฆ์ไทยในมุมมองของพุทธปรัชญาปิยปัญญาวงศ์, อัญชลี; กาญจนพิศศาล, สุปรียส์
2552การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานีปณฺฑิตเสวี, พระมหาบัณฑิต
2560การปริวรรตและวิเคราะห์รูปแบบการปกครองบ้านเมือง จากคัมภีร์ตานานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมคำพระครูปลัด, สุวัฒนจริยคุณ
2551การวิเคราะห์อิทธิพลนิทานพื้นบ้านจากหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสาน ในจังหวัดอุบลราชธานีนามอ่อน, โสรัจ; จำปารักษ์, บัญชา; บุญคำภา, เฉลิมสุข
2561การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสุดเอี่ยม, สุเทพ; โสภา, สุภาภรณ์; นุ่นทอง, สุขอุษา; ปุญญา, อำพล
2561การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน: กรณีศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ตาละนึก, เดชา; ขันสาโรง, สาราญ; ไชยสิทธิ์, วิสุทธิชัย; อะทะเทพ, ปั่น