Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชน ตามหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรมนาแสวง, บุญส่ง
2560การเสริมสร้างจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียน ในจังหวัดนครปฐมโอบอ้อม, สุทธญาณ์
2560การเสริมสร้างค ่นิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนาสุเทพ ผุสฺสธมฺโม, พระพรหมเวที
2560การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักสุจริต 3วังฝายแก้ว, คนอง
2560การเสริมสร้างทุนชุมชนผ่านศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษาศิลปะลาวเวียงในจังหวัดบุรีรัมย์ไกรสินธุ์, อิสรพงษ์; สุขเสน, ภัฏชวัชร์; ยุตฺติธโร, พระปลัดกิตติ,; พระครูสุเมธจันทรสิริ; โชติวโร, พระสุวิจักขณ์
2559การเสริมสร้างจริยธรรมสาหรับผู้ต้องขังในเขตกรุงเทพมหานครแก้วบุตรดี, นันทวิทย์
2560การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในวิถีประชาธิปไตยของผู้นำใน ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนหารุคำจา, พัลลภ; พระครูปลัด, ณัฐพล จนฺทิโก; ปัญญาวีรทัต, นพดณ; คงจันทร์, สกุณา; เรือนอินทร์, วิจิตร
2560การเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพระครู, ภาวนาโพธิคุณ; คมฺภีรปญฺโญ, วิมาน,
2561การเสริมสร้างสวัสดิการผู้สูงอายุตามวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์ฐิตธมฺโม, พระปลัดพีระพงศ์,; พระครูสิริพัชรากร, (สมบัติ สิริคุตฺโต); ศิริ, สุพล; ละคร, ปิยวัช
2561การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกฉินฺนาลโย, พระมหาชินภัทร; ฐิตธมฺโม, พระมหาพิพัฒพงศ์; ภูบังดาว, อุทัย