Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/734
Title: รูปแบบการรักษาและป้องกันยาเสพติดตามแนวทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดพุทธเกษม อ้าเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
Other Titles: The model of drug treat and prevention according to Buddhist principles. : Case study What Buddhakasem, Nam Phong district, Khon Kaen province.
Authors: ทองปั้น, สุวิน
Keywords: รูปแบบการรักษาและป้องกันยาเสพติด
พระพุทธศาสนา
วัดพุทธเกษม
Issue Date: 2558
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาวิธีการรักษาและการป้องกันยาเสพติดของวัด พุทธเกษม อ้าเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น ๒) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีการรักษาและการฟื้นฟูยาเสพ ติดและหลักธรรมในการรักษายาเสพติด และ ๓) เพื่อศึกษารูปแบบการรักษาและแนวทางการป้องกัน ยาเสพติดของวัดพุทธเกษม อ้าเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั งนี ได้มาโดย การเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ พระสงฆ์ ผู้ปกครอง และผู้ติดยาเสพติด จ้านวน ๒๕ คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแปรความ ตีความ และน้าเสนอข้อมูลโดย การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามหลักอุปนัยวิธี (Induction method) ผลการวิจัยพบว่า ๑. วิธีการรักษาและการป้องกันยาเสพติดของวัดพุทธเกษม อ้าเภอน้าพอง จังหวัด ขอนแก่น โดยน้านโยบายจากรัฐบาลมาเป็นต้นแบบในขบวนการเอาชนะยาเสพติดเข้าสู่ชุมชน ใช้ โครงการบ้าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามหลักสูตรการบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๑๕ วัน หรือ ๑ เดือน หรือเป็นปีขึ นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล เช่น บ้าบัดด้วยสมุนไพร การออกก้าลังกาย เล่นกีฬา การไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ และมีวิธีการป้องกันยาเสพติดโดยจัดโครงการบ้าบัดฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และโครงการเยาวชนรักษ์ป่าไม้ห่างไกลยาเสพติดเยาวชน เพื่อให้เยาวชนใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ๒. แนวคิดทฤษฎีการรักษาและการฟื้นฟูยาเสพติดและหลักธรรมในการรักษายาเสพติด เป็นการปรับเปลี่ยนความเคยชินในเรื่องการใช้ยาเสพติดให้สามารถเลิกพึ่งยาเสพติด มี ๒ แนวคิด คือ การปฏิบัติต่อผู้ติดยาเสพติดด้วยการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมและเปลี่ยนมาปฏิบัติต่อผู้ติดยา เสพติดเสมือนเป็นผู้เจ็บป่วยที่ต้องได้รับการเยียวยารักษาทั งทางด้านร่างกายและจิตใจ และการปฏิบัติ ต่อผู้ติดยาเสพติดเสมือนเป็นผู้ป่วยทางกาย โดยอาศัยหลักธรรมในการรักษายาเสพ คือ สัมมัปปธาน ๔ ศีล ๕ และภาวนา ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมพื นฐานในการพากเพียร ตั งใจ ที่จะลด ละ เลิกเพื่อการรักษา และการป้องกันยาเสพติดออกจากชีวิตได้อย่างมีสติ ๓. รูปแบบการรักษาและแนวทางการป้องกันยาเสพติดของวัดพุทธเกษม โดยการใช้ยา สมุนไพรเพื่อท้าการรักษาผู้ติดยาเสพติด คือ การออกก้าลังกาย การสวดมนต์ปฏิบัติธรรม การอบรม ธรรมะ และการท้ากิจกรรมเพื่อใช้รักษาผู้ติดยาเสพติด ส้าหรับแนวทางการป้องกันยาเสพติดของวัด พุทธเกษมโดยใช้หลักธรรมะเป็นแนวทางส้าคัญเพื่อป้องกันยาเสพติดคือศีล ๕ ได้แก่ ๑) งดเว้นจากการ ฆ่าสัตว์หรือท้าลายชีวิต ๒) งดเว้นจากการลักทรัพย์ ๓) งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๔) งดเว้น จากการกล่าวเท็จ และ ๕) งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั งแห่งความประมาท
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/734
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2558-018ดร.สุวิน ทองปั้น.pdf2.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.