Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/658
Title: การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ของชุมชนในจังหวัดเลย
Other Titles: Development of Measures for the Prevention and Surveillance of Drug Problems Following the Community Border in Loei Province
Authors: สิริปญฺโญ, พระมหาประพันธ์
สงกาผัน, ศตวรรษ
Keywords: การพัฒนา
มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด
แนวชายแดน
ชุมชนในจังหวัดเลย
Issue Date: 2563
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาการป้องกันและการเฝ้าระวังยาเสพติดของชุมชนในจังหวัดเลย ๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของชุมชนในจังหวัดเลย และ ๓) วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Study) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) สามารถนาเสนอข้อมูลผลการศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพผู้นาชุมชน โดยการนาข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ พร้อมทั้งนาเสนอผลสรุปการวิจัยและอภิปรายผลดังต่อไปนี้ ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพปัญหาการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย จากสภาพปัญหาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนใน จังหวัดเลย เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจังโดยได้มีการรวมตัวกันเพื่อหาทาง ป้องกัน ซึงปรากฏว่ามีหลายแห่งประสบผลสาเร็จและประสานงานพร้อมถึงระดับชุมชนมีการกระจายอานาจโดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสารวจ ค้นหา คัดกรอง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสังเกต ซักถาม ขาดการให้คาปรึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องปัญหายาเสพติดพลังชุมชนเป็นพลังสาคัญหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้ ต้องดาเนินควบคู่กันทุกมาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน ปราบปราม บาบัด เฝ้าระวัง พัฒนาคุณภาพชีวิตทาความเข้าใจกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สารวจ คัดกรองเพื่อบ่งชี้ปัญหา ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ประชุมประชาคม เสวนา วิเคราะห์ข้อมูลจาแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ๒. พัฒนารูปแบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดเลย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กิจกรรมการฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยนาภาคประชาชน รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น ๓ รุ่น ดาเนินการในพื้นที่ เป้าหมายจานวน ๖๕ คน มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ทุกหมู่บ้าน (วิทยุสื่อสาร ไฟวับวาบ กรวยแผงกั้น กระบองด่านชุมชน อย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกสัปดาห์ เดินเวรยาม ตรวจตระเวนรักษาความเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน สัปดาห์ละ ๒-๕ วัน ประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ความรุนรุนแรง ปานกลาง เบาบางตรวจตรา ตรวจค้น จับกุมดาเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติด จัดตั้งอาสาสมัครหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมกาลังฝ่ายปกครอง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการค้าการเสพยาเสพติดในพื้นที่ ข พร้อมกับเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงของบุคคลที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๓. วิเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วมการดาเนินการเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มีการซื้อขายยาเสพติดในพื้นที่ มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดมีการแจ้งเบาะแสทางภาครัฐทุกมิติ สามารถดาเนินการผ่าน ๔ ช่องทาง (ป.ป.ส.) การตรวจค้น การจับกุม การตรวจปัสสาวะ การออกหมายจับ การตั้งด่านออกตรวจ การแจ้งเบาะแสยาเสพติด ประกอบด้วยสายด่วน ๑๓๘๖ ผู้แจ้งเบาะแส สามารถโทรผ่านสายด่วน ๑๓๘๖ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และโทรฟรีทุกเครือข่าย (ป.ป.ส.) การหมั่นสังเกตและดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นสิ่งสาคัญที่จะเล็งเห็นปัญหายาเสพติดในครอบครัว โดยสัญญาณที่อาจบ่งบอกว่าวัยรุ่นมีการใช้ยาเสพติด การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ นอกจากนี้ผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวมทั้งกาย - จิต - สังคมสู่ผู้เสพเป็นผู้ป่วย การเสพ/ติดยาเสพติดนั้น รักษาได้แต่ต้องใช้เวลา โดยเฉพาะรูปแบบการบาบัดรักษาที่ใกล้บ้านบาบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในเชิงบูรณาการ สนับสนุนให้ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วยอย่างเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันแรก ที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยตรง ทั้งทางนิตินัย และพฤตินัย
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/658
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2563-022-พระมหาประพันธ์-สิริปญฺโญ1.pdf3.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.