Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/637
Title: การพัฒนาระบบกลไกชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วมอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลาพูน
Other Titles: Development of Community Mechanic System for Sustainable Disable Elderly Care of Local Administrative Organizations in Lamphun Province
Authors: ศรีปรัชยานนท์, สมจันทร์
พืชทองหลาง, ญาตาวีมินทร์
เทพรักษ์, ปาณิสรา
Keywords: การพัฒนา
ระบบกลไกชุมชน
ผู้สูงอายุที่มีความพิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Issue Date: 2563
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาการดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วมอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ๒) เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วมอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ลำพูน ๓) เพื่อพัฒนาระบบกลไกชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วมอย่างยั่งยืนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน โดยเป็นการวิจัยเชิงบูรณาการแบบผสมเชิงคุณภาพ และเชิง ปฏิบัติการ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างประกอบจำนวน ๘๒ คน แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มแกนนำ/ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และกลุ่มเครือข่าย/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาสู่การพัฒนาระบบกลไกเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วมอย่างยั่งยืน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วม ประกอบด้วย ๑) การดูแล ผู้สูงอายุตามกฎหมาย ๒) การดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษาข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมการจัดสวัสดิการและเพิ่มพูนทักษะชีวิต ได้แก่ การให้ความรู้ การ ส่งเสริมสุขภาพและการใช้ชีวิตตามวัย การสร้างรายได้ การช่วยเหลือกรณีพิเศษ การส่งเสริมภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์ และการขับเคลื่อนแกนนำและสร้างจิต เพื่อให้ เกิดความสุขทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ สติและปัญญา ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข โดยบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ บทบาทด้านผู้นำที่ช่วยสนับสนุนเชิง นโยบายและปฏิบัติการ บทบาทด้านการสนับสนุนงบประมาณจากการจัดสรรงบประมาณ บทบาท ด้านการประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน บทบาทด้านการสนับสนุน/พลังเสริมที่คอย ผลักดันหนุนเสริมกิจกรรม บทบาทด้านการจัดการเครือข่าย การทำบันทึกตกลง (MOU) กับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชนและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ข การพัฒนาระบบกลไกชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วม ประกอบด้วย ๑) การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา จากกลุ่มผู้สูงอายุร่วมภาคีต่างๆ ๒) การพัฒนาหลักสูตร โดยมุ่งเน้น ปัจจัย ๔ อย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุสนใจ จำเป็นต่อชีวิต เพิ่มพูนความรู้ เพิ่มทักษะชีวิต ๓) การออกแบบ หลักสูตร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ๔) การเสริมสร้าง เครือข่าย ที่ได้จากการบริหารจัดการร่วมกัน ๕) วิเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ สุขภาพทางสังคม และสุขภาพทางปัญญา การขับเคลื่อนกลไกชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วมอย่างยั่งยืนมี ลักษณะตามหลัก “บวร” ที่เกิดจากกลุ่ม/ภาคีชุมชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานที่มี จุดเป้าหมายเดียวกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ตระหนักถึงคุณค่า การมีส่วนร่วมกับสังคม การรับผิดชอบต่อสังคม การฝึกทักษะพัฒนาตนเองและมีจิตอาสานำพาสังคมผู้สูงวัยให้เป็นสังคมแห่ง ความสุขได้อย่างแท้จริง
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/637
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2563-041นายสมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์.pdf6.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.