รายงานการวิจัย (Research reports) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-11-08การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศสมาชิกอาเซียนพระมหาปราโมทย์ วิริยธมฺโม, พระเทพสุวรรณเมธี,ดร.ดร.; พระมหาเสฏฐวุฒิ วชิรญาโณ, ดร.ชัยชาญ ศรีหานู ดร.
2559การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท ในประเทศไทยพระมหาชิต ฐานชิโต; พระครูพิพิธวรกิจจานุการ
2560คัมภีร์ลฆุเกามุที : ปริวรรต แปลความและการศึกษาวิเคราะห์พระมหาชิต ฐานชิโต
2560ภาวะผู้นำด้านการปกครองคณะสงฆ์ในอาเซียนดร.ธานี, สุวรรณประทีป; พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.; พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.
2564คัมภีร์อุปาสกาชนาลังการ : การปริวรรต การแปล และการวิเคราะห์ดร.ธานี, สุวรรณประทีป; พระศรีสุทธิเวที (ขวัญ ถิรมโน), แดงหน่าย; พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี)
2564คัมภีร์สีมาวิโสธนี: การปริวรรต การแปล และวิเคราะห์พระศรีสุทธิเวที, แดงหน่าย; วิโรจน์, คุ้มครอง; พระมหาวัฒนา, ปญฺญาทีโป
2562-06-01คัมภีร์มูลสิกขา-มูลสิกขาฎีกา: การแปล และวิเคราะห์ผศ.ดร.วิโรจน์, คุ้มครอง
2561-03-20การวิเคราะห์ภาษาบาลีในภาษาไทยผศ.ดร.วิโรจน์, คุ้มครอง; พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท, อินทะโพธิ์
2563-11-01คัมภีร์สีมาวิโสธนี: การปริวรรต การแปล และวิเคราะห์พระศรีสุทธิเวที, ขวัญ ถิรมโน (แดงหน่าย) ผศ. ดร.; ผศ.ดร.วิโรจน์, คุ้มครอง; พระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป, คำเคน ดร.
2560-11-10คัมภีร์สุจิตตาลังการ: การปริวรรต การแปล และวิเคราะห์ดร.วิโรจน์, คุ้มครอง
2559-06-01คัมภีร์สุตตสังคหะ : การปริวรรต การแปล และการวิเคราะห์ดร.วิโรจน์, คุ้มครอง
2560ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎก ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสพระมหาโกมล กมโล, ผศ.ดร.
2559ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตร ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสพระมหาโกมล กมโล, พระเมธีวรญาณ, ดร. ผศ.ดร.; พระมหาสุรชัย วราสโภ, พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร, ดร. ดร.; พระมหาภูมิชาย อคฺคปญฺโ , พระราชวชิรดิลก, ดร. ดร.
2561บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษาเชิงวิเคราะห์พระมหาโกมล กมโล, พระมหาชิต ฐานชิโต, ดร. ผศ.ดร.
-(Undefined)-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15