Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/609
Title: Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน
Other Titles: Application for Register Reminder Service
Authors: ชูชื่น, พิษณุชัย
Keywords: Register Reminder
แอพพลิเคชั่น
การให้บริการแจ้งเตือน
งานทะเบียน
Issue Date: 2561
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียนด้านข้อมูลข่าวสารและส่ง ข้อมูลการแจ้งเตือนงานทะเบียนจากกูเกิลคลาวด์เมจเสจสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ คือ ส่วนที่เป็น ของผู้ใช้ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้สามารถใช้งาน Register Reminder แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน และส่วนที่เป็นของผู้ดูแลระบบ โดยการทางานของ แอพพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารและส่งข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและข่าวสารเกี่ยวกับนิสิตบนกูเกิล คลาวด์เมจเสจทั้งนิสิตและบุคคลากรได้ลงทะเบียนกับกองงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาในการให้บริการของงาน ทะเบียนและวัดผล เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของงานทะเบียนและ วัดผล จาแนกตามเพศและคณะ โดยทาการศึกษาด้วยวิธีการสารวจความพึงพอใจในการบริการ จากกลุ่ม ตัวอย่างที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 20 คน ระหว่าง เดือนตุลาคม 2561 – ตุลาคม 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง ด้วย t – test และ ANOVA ผลการวิจัยเกี่ยวกับ Register Reminder: แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้ง เตือนงานทะเบียน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประสบ ความสาเร็จทาให้ได้เว็บไซต์ที่มีคุณภาพในระดับดีมาก และเป็นที่พึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระดับค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จาก บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อแอพพลิเคชั่น การให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป หาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านการคุณภาพการบริการ และด้านการสนทนาเรื่อง เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น รองลงมาได้แก่ ด้านความพึงพอใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้าน การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และด้านทัศนคติ บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้านการยอมรับ การใช้เทคโนโลยี อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “ระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นมีผลต่อ การ ตัดสินใจในการใช้งาน” และข้อ ๓ ที่ว่า “รูปแบบระบบใหม่ของแอพพลิเคชั่นสามารถ ประยุกต์ใช้กับ ระบบดั้งเดิมได้” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ระบบของแอพพลิเคชั่นไม่ยุ่งยากซับซ้อน” และข้อที่มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๖ ที่ว่า “เทคโนโลยีมีความทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว ต่อการใช้งาน” ข บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่น การให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้านทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ท่าน รู้สึกว่าเป็นตนเองขณะใช้บริการ” และข้อ ๖ ที่ว่า “ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นมีบริการครบถ้วน ครอบคลุม เช่น การแก้ปัญหา หรือสอบถามข้อมูล” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “ท่านรับรู้ถึงความ สะดวกสบายในบริการผ่านสมาร์ทโฟน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๕ ที่ว่า “ท่านคิดว่า ข้อดีของแอพพลิเคชั่นทาให้ง่ายต่อ การทางาน” บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้าน คุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ความหลากหลายของ แอพพลิเคชั่นทาให้ท่าน ตัดสินใจเลือกใช้บริการ” และข้อ ๕ ที่ว่า “การบริการผ่านสมาร์ทโฟนทาให้ ผู้ใช้มั่นใจว่า จะได้รับบริการในเวลารวดเร็ว” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “การเพิ่มคุณภาพการ ให้บริการการจึงทาให้ท่าน ตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น ผ่านสมาร์ทโฟน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย ที่สุดได้แก่ ข้อ ๔ ที่ว่า “ผลการบริการในภาพรวมในการบริการออกมาดี” บุคลากรในวิทยาลัยสงฆ์ พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการให้บริการแจ้งเตือน งานทะเบียน” ด้านความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “มีการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้บริการ”และข้อ ๕ ที่ว่า “ระบบมีการป้องกันการเข้าใช้ บริการ” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๔ ที่ว่า “แอพพลิเคชั่นช่วยลดระยะทางในการเดิน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๓ ที่ว่า “ระบบช่วยเหลือหรือคู่มือใช้งานมีความเหมาะสมอย่างไร” บุคลากรใน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีต่อ “แอพพลิเคชั่นการ ให้บริการแจ้งเตือนงานทะเบียน” ด้านการสนทนาเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุดได้แก่ ข้อ ๒ ที่ว่า “ท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น” และข้อ ๕ ที่ว่า “ท่านเคยร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ และการ ตรวจสอบการทางานเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น” รองลงมาได้แก่ ข้อ ๓ ที่ว่า “ท่านมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น” และข้อที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๑ ที่ว่า “ท่านมีการพูดคุยเรื่องเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นกับคนในองค์กร”
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/609
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2561-329นายพิษณุชัย ชูชื่น.pdf2.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.