Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/598
Title: การส่งเสริมและอนุรักษ์การสร้างสรรค์ศิลปะของวัดและชุมชนในกลุ่มจังหวัดล้านนา
Other Titles: The Promoting and preserving artistic creation of temples and communities in Lanna
Authors: ปัญญาวีรทัต, นพดณ
เสียงใหญ๋, พระวุฒิชัย
โพธิ์หล้า, พระสถิตย์
คงจันทร์, สกุณา
Keywords: การส่งเสริม
การอนุรักษ์
การสร้างสรรค์ศิลปะ
Issue Date: 2563
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค;คือ ๑) เพื่อศึกษาองค;ความรู<ในการพัฒนาวัดและชุมชน เพื่อส)งเสริมและอนุรักษ;การสร<างสรรค;ศิลปะในกลุ)มจังหวัดล<านนา ๒)เพื่อพัฒนาพื้นที่ส)งเสริม และอนุรักษ;การสร<างสรรค;ศิลปะของวัดและชุมชนในกลุ)มจังหวัดล<านนาและ ๓) เพื่อการอนุรักษ; ศิลปกรรมและการสร<างสรรค;ศิลปะของวัดในกลุ)มจังหวัดล<านนา การวิจัยครั้งนี้เปZนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เน<นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช<การสัมภาษณ; เชิงลึก และการสนทนากลุ)ม กับผู<ให<ข<อมูลสำคัญในชุมชนทั้ง ๘ แห)ง สำรวจ ทำเวทีประชาวิจารณ; แล<วทำการสร<างสรรค;ผลงานทางศิลปะในพื้นที่สาธารณะของเมืองท)องเที่ยวในรูปแบบ การสร<างผลงานทางศิลปะ จากนั้นผู<วิจัยยืนยันความน)าเชื่อถือของข<อมูลด<วยการให<บุคคล ที่อยู)ในพื้นที่ศึกษาและบุคคลที่มีความรู<เกี่ยวกับเรื่องที่ทำการศึกษาตรวจสอบและรับรองความถูกต<อง โดยการแปลข<อมูลพร<อมให<ข<อคิดเห็นเพิ่มเติม ทักท<วงหรือยอมรับข<อมูลที่นำเสนอ ซึ่งการตรวจสอบ ความน)าเชื่อถือได<ของข<อมูลด<วยวิธีนี้ ผู<วิจัยใช<กับข<อมูลเบื้องต<นและข<อมูลที่เปZนส)วนที่ผู<วิจัยได<ตีความ แล<วนำมาวิเคราะห;ข<อมูลตามเนื้อหา อธิบายความเชิงพรรณนาโวหารแล<วสรุปตามวัตถุประสงค;ที่ตั้งไว< ผลการวิจัยพบว4า ๑. องคDความรู2ในการพัฒนาวัดและชุมชนเพื่อส4งเสริมและอนุรักษDการสร2างสรรคD ศิลปะในกลุ4มจังหวัดล2านนา โดยรวมพบว)ามีลักษณะและรูปแบบในการส)งเสริมและอนุรักษ; การสร<างสรรค;ศิลปะของชุมชนกรณีศึกษาทั้ง ๘ แห)ง มีบริบทหรือทุนทางสังคมวัฒนธรรมแตกต)างกัน มีจุดอ)อนจุดแข็ง มีข<อจำกัดหรือโอกาสในการพัฒนาแตกต)างกันไป ๒. การพัฒนาพื้นที่ส4งเสริมและอนุรักษDการสร2างสรรคDศิลปะของวัดและชุมชน ในกลุ4มจังหวัดล2านนา โดยกิจกรรมการพัฒนาและสร<างพื้นที่ส)งเสริมและอนุรักษ; การสร<างสรรค; ศิลปะของวัดและชุมชน ทั้ง ๘ แห)ง คือ ๑) บ<านเหล)าพัฒนา ตำบลปcาแดด อำเภอแม)สรวย ข จังหวัดเชียงราย ๒) วัดท)าข<าม ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม) ๓) มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ;ลำพูน ๔) บ<านลำปางหลวงใต< ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕) วัดต<นไคร< ตำบลช)อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร) ๖) บ<านบุญยืน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน)าน ๗) วัดศรีดอนชัย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม)ฮ)องสอน และ๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ๓. เพื่อการอนุรักษDศิลปกรรมและการสร2างสรรคDศิลปะของวัดในกลุ4มจังหวัดล2านนา ที่ได2รับการจัดการที่เหมาะสม พบว)าการอนุรักษ;และส)งเสริมศิลปะในจังหวัดล<านนานั้น มีการ ส)งเสริมและอนุรักษ;และการสร<างสรรค;ศิลปะของวัดและชุมชนในแต)ละจังหวัดในกลุ)มจังหวัดล<านนา แตกต)างกันไปตามบริบทของชุมชนในแต)ละพื้นที่ และขึ้นอยู)กับพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน ลักษณะทางกายภาพของชุมชน และความแตกต)างของประชากรในชุมชน เปZนต<น
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/598
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2563-013นพดณ ปัญญาวีรทัต.pdf51.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.