Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/585
Title: แนวทางการมีส่วนร่วมของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขากับ การจัดสวัสดิการสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง
Other Titles: The approach of the participation of the Graduated Buddhist volunteer Monks for hill tribe Development and the social welfare of the community on the high ground.
Authors: ปอนถิ่น, ประเสริฐ
-, พระครูสาทรธรรมสิทธิ์
-, พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์
สมบัติใหม่, สังวรณ์
วันตา, ปุระวิชญ์
Keywords: การจัดสวัสดิการ
การมีส่วนร่วมของชุมชน
Issue Date: 2563
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง บทบาทการมีส่วนร่วมของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาและเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของ พระบัณฑิตอาสา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล คือ พระบัณฑิตอาสา ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการชุมชนและตัวแทนชุมชนผลวิจัยพบว่า 1) ปัญหาด้านการจัดสวัสดิการ ชุมชนบนพื้นที่สูงชุมชนมีปัญหา คือ ที่ดินอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวน การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การขนส่ง การใช้น้า หนี้สิน และยังขาดการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม สวัสดิการผู้สูงอายุการเผ่าป่า การ จัดการขยะในชุมชน ด้านสุขภาพ ขาดคนริเริ่มในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 2) บทบาทพระ บัณฑิตอาสาในการมีส่วนร่วมการจัดการสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูง พบว่า พระบัณฑิตอาสามี บทบาท คือ ด้านการเผยแผ่ สอนศีลธรรม เพิ่มเครือข่าย บรรพชาอุปสมบท ทาพิธีกรรม และให้ ความรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา และให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสานึกให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดตั้ง ธนาคารข้าว และส่งเสริมเยาวชนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วน ร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นที่สูงของพระบัณฑิตอาสา พบว่า พระบัณฑิตอาสาควรจะมี บทบาท คือ เผยแผ่พุทธธรรม อบรมตนเองเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาล ประสานงาน กับหน่วยงานในชุมชน ตรวจสุขภาพชุมชน ประสานงานมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกาจัดขยะใน ชุมชน การทาปุ๋ยอินทรีย์จากขยะควรเป็นผู้ริเริ่มให้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ส่งเสริมชุมชนให้มีการ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และควรเป็นผู้ริเริ่มความคิดในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน คาสาคัญ : การจัดสวัสดิการ, การมีส่วนร่วมของชุมชน
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/585
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2563-045ประเสริฐ ปอนถิ่น.pdf3.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.