Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/581
Title: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup ใน จังหวัดนครราชสีมา
Other Titles: THE CREATING NETWORK OF PARTNERSHIPS TO DEVELOP NEW ENTREPRENEURIAL POTENTIAL START UP IN NAKHONRATCHASIMA PROVINCE
Authors: จิตมั่นคงภักดี, เบญญาภา
รกฺขิตธมฺโม, พระมหาสุพร
Keywords: การสร้างเครือข่าย
Startup
จังหวัดนครราชสีมา
Issue Date: 2563
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา”มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา กระบวนการ และองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบ เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีผล การศึกษาวิจัย ดังนี้ ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหา กระบวนการ และองค์ประกอบของเครือข่ายความ ร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Start up ในจังหวัดนครราชสีมา กล่าวคือ สภาพ ปัญหาของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Start upขาดการส่งเสริมและ พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ปัญหาการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัญหาการพัฒนาเครื่องมือ การส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพ กระบวนการของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Start up แบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 การช่วยให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าถึงแหล่งเงินทุน ขั้น ที่ 2 การช่วยเหลือการตั้งต้นธุรกิจและการทำแผนธุรกิจ ขั้นที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างตรา สินค้า ขั้นที่ 4 การนำสินค้าออกวางตลาดเพื่อจ่าหน่ายในระดับท้องถิ่น ขั้นที่ 5 การเข้าสู่ตลาด ต่างประเทศ องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Start up ในจังหวัดนครราชสีมาองค์ประกอบของ Start-up คือสตาร์ทอัพสิ่งที่ทุกคนคาดหวัง ความสำเร็จในธุรกิจแต่การที่จะทำธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีปัจจัยองค์ประกอบ หลายๆอย่างที่เป็นส่วนทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จได้มีองค์ประกอบ1) จังหวะเวลา 2) ด้านทีม 3)ไอเดีย 4)แผนธุรกิจ 5) เงินทุน ข การสร้างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start up ในจังหวัดนครราชสีมา 1) การสร้างรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการ Start up ใน จังหวัดนครราชสีมา ประเภทของการสร้างรูปแบบเครือข่าย เครือข่ายกิจกรรมเป็นเครือข่ายที่เน้น การช่วยเหลือ เครือข่ายสนับสนุนทุน เครือข่ายในด้านการพัฒนาด้านเทคนิคและนวัตกรรมใหม่ การ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start up ในจังหวัดนครราชสีมา แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่น ใหม่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 1)การพัฒนาการยกระดับผลิตภาพ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม 2)การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 3) การเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการรุ่น ใหม่ 4) การพัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ การทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการทดลองใช้รูปแบบเครือข่ายความ ร่วมมือของผู้ประกอบการ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการตรวจสอบรูปแบบเครือข่าย เกี่ยวกับกระบวนการ/ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย และองค์ประกอบสำคัญของเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อคุณภาพสถานประกอบการใหม่ กระบวนการ/ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา คุณภาพสถานประกอบการใหม่ปรากฏผลการสร้างเครือข่าย ประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย ควรติดต่อ/ประสานกลุ่มบุคคล หน่วยงาน/องค์ ขั้นสร้างพันธสัญญาร่วมกัน ขั้นบริหารจัดการ เครือข่าย ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์รักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ Startup ในจังหวัดนครราชสีมา 1) มุมมองด้านงบประมาณและทรัพยากร 2) มุมมอง ด้านลูกค้า 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา การประเมิน ความเป็นผู้ประกอบการ 1) ความสามารถทางนวัตกรรม เป็นความสามารถในการแสวงหาช่องทาง ใหม่ ๆ 2) ความสามารถในการจัดการกับปัญหา 3) ความปรารถนาความสำเร็จ เป็นแรงผลักดันให้ เกิดการทุ่มเทเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 4) ความสามารถวางแผนอย่างสมจริง 5) เป็นผู้นำที่เน้นเป้าหมายจะ ใช้ความสามารถของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชามุ่งไปสู่เป้าหมายหลัก
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/581
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2563-030ดร.เบญญาภา.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.