Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/563
Title: กระบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
Other Titles: Security on the Road volunteering process, Mae Suai District, Chiang Rai Province
Authors: ปุณยวุฒิปรีดา, ภูริวัจน์
ธมฺมทีโป, ไพรัชน์
บุตรเคน, สุกิจจ์
ไกรสะอาด, พิมพรไพ
Keywords: กระบวนการจิตอาสา
การเฝ้าระวังความ,
ความปลอดภัยบนท้องถนน
Issue Date: 2561
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ควบคู่ไปกับการดาเนินงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๒) เพื่อพัฒนากระบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ๓) เพื่อนาเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบทท้องถนน อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบว่า ๑) ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่า อุบัติเหตุทางถนนในปี ๒๕๖๑ โดยสถิติมีการเกิดอุบัติเหตุที่อาเภอเมือง อาเภอแม่สาย อาเภอแม่สรวย มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นลาดับที่ ๓ ส่วนใหญ่เกิดในตาบลท่าก๊อ ตาบลวาวี ในภาพรวมประเทศ จังหวัดเชียงรายมีจานวนอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ ๓ จานวนผู้บาดเจ็บสูงเป็นอันดับ ๕ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จากเมาสุรา ขับรถเร็วเกิดกาหนด ประเภทยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพ ผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นคนในพื้นที่ คนนอกพื้นที่ในจังหวัด การรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เรียกตรวจตามมาตรการ ๑๐ รสขม ถูกดาเนินคดี บังคับใช้คาสั่ง คสช.ที่ ๔๖/๒๕๕๘ ส่งดาเนินคดี ยึดใบอนุญาตขับขี่ ยึดรถ มีการตั้งจุดตรวจหลัก จุดบริการของหน่วยงาน/อปท. ด่านชุมชน จุดอานวยความสะดวกของหน่วยงาน ชุดสายตรวจเคลื่อนที่ หน่วยตรวจจับความเร็ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒) กระบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายการจัดตั้งชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน ตาบลป่าแดด อาเภอสรวย จังหวัดเชียงราย โดยผู้นาหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม จากนั้นเตรียมความพร้อมโดยการคัดเลือกตัวแทน เข้าร่วมการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ทางานจิตอาสา เมื่อผ่านการอบรมเป็นจิตอาสา ก็จะรอรับคาสั่งจากทางองค์การบริหารส่วนตาบล ส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน นาคาสั่งมาประชุมวางแผนที่ชัดเจนเป็นระบบ การคัดเลือกจิตอาสามีความเคร่งครัดในกฎ ระเบียบที่กาหนดไว้ วาง แผนการแก้ไขอุปสรรคที่จะอาจเกิดขึ้น เมื่อวางแผนงานแล้วจึงคัดกรองหรือพิจารณาโครงการ กาหนดการโครงการ จัดหาทุนให้โครงการ กาหนดภาระงาน ประธานชี้แจงรายละเอียดของงาน จากนั้นแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สรุปผลการปฏิบัติงาน ๓) แนวทางการเฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สานักปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กาหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีแผนงานทั้งหมด ๘ แผนงาน ได้แก่๑) แผนงานบูรณาการข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ๒) แผนงานสร้างจิตสานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย ๓) แผนงานจัดทาประชาคม ๔) แผนงานจัดตั้งด่านชุมชน ๕) แผนงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๖) แผนงานแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย ๗) แผนงานบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ ๑๐ รสขม เมา จับ ยึด ๘) แผนงานตอบสนองหลังอุบัติเหตุและเยียวยา เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิ ตามพรบ.
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/563
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.