Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/513
Title: ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว
Other Titles: Buddhist Behavioral Strategy in Promoting the Balance of Life and Family
Authors: สุทฺธิญาโณ, พระมหาสุเทพ
ตปสีโล, พระใบฏีกาสุพจน์
สุยะใจ, ประยูร
สุยะใจ, รัตน์มณี
Keywords: ยุทธศาสตร์
พฤติกรรมเชิงพุทธ
การเสริมสร้างความสมดุล
ชีวิตและ ครอบครัว
Issue Date: 2560
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: ก า ร ศึก ษ า วิจัย มีวัตถุประสงค์คือวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการ เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว และเสนอยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการ เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงผสมผสานวิธี (Mixed Method) ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ใช้เป็น ครอบครัวตัวอย่างจากองค์กรต่าง ๆ ในแต่ละภาคแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง (Structured Interview) ผลการวิจัย พบว่า ผู้นาครอบครัวต้องการความสมดุลชีวิตและครอบครัว จาเป็นอย่างยิ่งครอบครัวต้องให้ เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงความมั่นคงและยั่งยืนในความสมดุลของชีวิตและครอบครัว พึง แสวงหาหลักยึดทางใจ โดยนาหลักธรรมคาสอนของศาสนาที่ตนศรัทธานับถือ มาเป็นคติ หรือหลัก แห่งเหตุผล สาหรับในการดาเนินชีวิต เพื่อให้เกิดปัญญา และสามารถปรับตัวปรับใจรับกับเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายได้อย่างมีสติและรู้เท่าทันและประกอบด้วยหลักคือ 1. หลักใน การพูดจากันด้วยเหตุผล เป็นสิ่งที่ผู้นาครอบครัวจะต้องทาเป็นตัวอย่าง 2. หลักในการรับฟังความ คิดเห็นของคนในครอบครัว 3. หลักในการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมีเหตุผลเสมอ และ4. หลักในการ เชื่อมั่นในการกระทาของสมาชิกในครอบครัว และยังพบว่าผลการศึกษาสามารถนามาใช้เป็น ฐานความรู้ของครอบครัว นาข้อค้นพบมาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ ทาให้การเสริมสร้างความสมดุล ของชีวิตและครอบครัว และจะส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็งได้ สิ่งสาคัญการพัฒนายุทธศาสตร์ พฤติกรรมเชิงพุทธที่มีต่อการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัวในสังคมไทย เป็นการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมตามแนวพุทธจิตวิทยาที่เชื่อมโยงการพัฒนาศักยภาพของครอบครัว สร้าง หลักประกันความมั่นคง การบริหารจัดการที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของครอบครัว พร้อมกับส่งเสริมและ สนับสนุนเครือข่ายทางสังคมและการพัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัวเป็นสาคัญ
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/513
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2560-249 พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ, ดร..pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.