Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/491
Title: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Other Titles: Network Cooperation Creation to enhance Healthy for the elder of Community Organization in Sampran District Nakornpathom province
Authors: -, พระครูใบฎีกาอภิชาติ
Keywords: การสร้างเครือข่าย
สุขภาวะ
ผู้สูงอายุ
นครปฐม
Issue Date: 2560
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษาความร่วมมือขององค์กรชุมชนในการเสริมสร้าง สุขภาวะผู้สูงอายุ ในอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน ในอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ ๓) เพื่อวิเคราะห์ การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน ในอาเภอสาม พราน จังหวัดนครปฐม วิธีดาเนินการวิจัย เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีศึกษาวิจัยเอกสาร และ การศึกษาภาคสนาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน ๒๕ รูป/คน จากนั้นนาผลวิจัยมาสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๑๕ รูป/คน เพื่อสรุปผลการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน ในอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความร่วมมือขององค์กรชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ในอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม องค์กรชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ มีแผนการดาเนินงานคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แบ่ง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของผู้นา ในการบริหารงานให้ความสนใจดีมาก มีกิจกรรมสม่าเสมอ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการผลัดเปลี่ยนไปตามวาระ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สมาชิกทุกคนให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุม หรือทากิจกรรมทุกครั้ง จานวนสมาชิกในชมรมเพิ่มขึ้นอยู่เสมอๆ จากการชักชวนของสมาชิกเก่า เพื่อร่วมดูแลเพื่อนๆ จนเกิดความรัก ความสามัคคี ภาคภูมิใจ มีจิตสานึก รักท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ๒. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน ใน อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เกิดจากการทากิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมนั้นแยกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กิจกรรมด้านจิตใจ ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ที่จะเตรียมตัวตาย กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ การนิมนต์พระมา เทศน์หรือไปเยี่ยมที่บ้าน การดูแลผู้ปุวยหลายระยะ การปฏิบัติธรรม ร่วมกันถวายสังฆทาน การบวช ชีพราหมณ์ (ศีลจาริณี) การไปปฏิบัติธรรมนอกอาเภอ หรือต่างจังหวัด ๒) กิจกรรมด้านร่างกาย จัด กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การออกกาลังกายเบาๆ ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ การดูแลภาวะโภชนาการ การจัดการสิ่งแวดล้อม การให้บริการทางการแพทย์ กิจกรรมฝึกอาชีพที่สร้างรายได้ การทาผลิตภัณฑ์ ชุมชน จัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการศึกษาดูงาน และพาไปทัศนศึกษา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ทา ให้ผู้สูงอายุมีความสุข ๓. การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กร ชุมชน ในอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการพัฒนาสู่องค์กรตัวอย่างที่เข้มแข็ง นั้นมีความเชื่อมโยง ในองค์ประกอบ ๔ ด้านคือ ๑) ด้านสมาชิก ผู้นาต้องเข้มแข็ง มีความพร้อม สมาชิกพร้อม เน้นการทา กิจกรรมร่วมกันของสมาชิกมากกว่ารูปแบบที่มีขั้นตอนยุ่งยาก สมาชิกมีคุณวุฒิและอาชีพหลากหลาย ได้ส่งเสริมให้ปราชญ์ ผู้รู้ ที่เป็นผู้สูงอายุ มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ เช่น กิจกรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การถอดความรู้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรมท่านเล่าเราเก็บ เพื่อนา ประโยชน์ไปใช้พัฒนาชุมชน ๒) ด้านกิจกรรมทางสังคม ที่องค์กรทุกภาคส่วนต้องให้การสนับสนุน ซึ่งเป็น กิจกรรมที่สิ่งสาคัญสาหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์และร่วมมือทากิจกรรม ร่วมกัน ทั้งด้านจิตใจและสังคม มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา การให้บริการผู้สูงอายุ ในทุกด้าน ๓) ด้าน การเสริมสร้างสุขภาวะ จัดระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ตั้งแต่การ ส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย มีโครงการกองทุนสวัสดิการ ผู้สูงอายุ สร้างเสริมความร่วมมือของครอบครัวผู้สูงอายุ และชุมชน ในการสร้างสุขภาวะที่ดี และ๔) ด้าน ปัจจัยในการสร้างความสาเร็จต้องสนองความต้องการของสมาชิกเครือข่าย มีอุดมการณ์พื้นฐานของ สมาชิก และการสร้างภาคีเครือข่าย มีความต่อเนื่องของกิจกรรม สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งเกิดจากการ รวมตัวกันในการทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/491
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2560-151 พระครูใบฎีกาอภิชาติ.pdf3.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.