Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/482
Title: การปลูกฝังความสุจริตของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้
Other Titles: Cultivating Integrity of Youth in the Three Southern Provinces
Authors: ชุมภูประวิโร, ภมรรัตน์
-, พระครูสุตกิจสโมสร
Keywords: การปลูกฝัง
ความสุจริต
เยาวชน
สามจังหวัดชายแดนใต้
Issue Date: 2561
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปลูกฝังความสุจริต ของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อศึกษาการปลูกฝังความสุจริตของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ และเพื่อศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการปลูกฝังความสุจริตของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ คือ เยาวชนที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยสายอาชีพในสามจังหวัดชายแดนใต้ คือ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จานวน ๓๕๘ คน โรงเรียนอาชีวศึกษายะลา จานวน ๒๕๓ คน และวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส จานวน ๔๙๑ คน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๙ ของกลุ่มตัวอย่างจริง ส่วนผู้ให้ข้อมูลสาคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยสายอาชีพในสามจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย ครูวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ครูโรงเรียนอาชีวศึกษายะลา และครูวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส จานวน ๒๔ คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า ๑) จากผลการวิเคราะห์ระดับการปลูกฝังความสุจริตของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๗, S.D. = .๓๕๐) และรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการปลูกฝังความสุจริตของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ มีการปลูกฝังด้านความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ศึกษาสายอาชีพ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดปัตตานี อาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา และสารพัดช่างในจังหวัดนราธิวาส ๒) จากผลการวิเคราะห์ศึกษาการปลูกฝังความสุจริตแก่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทาให้เยาวชนบางส่วนขาดผู้ปกครองดูแล และอบรมเลี้ยงดู แต่เมื่อเยาวชนได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน ครูผู้จัดการเรียนการสอน ก็ได้เป็นสื่อกลางในการอบรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนที่มีการนับถือต่างจากศาสนาของตนเอง รู้จักบาปบุญคุณโทษ มีจิตสานึกมองโลกในแง่ดี ถึงจะมีการสูญเสียบุคคลในครอบครัวก็ตาม ๓) จากผลการวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคในการปลูกฝังความสุจริตของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ผลการวิจัยพบว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้ส่งผลกระทบ และมีอิทธิพลอย่างมากต่อเยาวชน สื่อแขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อทางอินเตอร์เน็ต ทาให้ เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้เห็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดี ทาให้เยาวชนลอกเลียนแบบ โดยขาดการดูแลของผู้ปกครอง และครูอย่างใกล้ชิด
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/482
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.