บทความ (Articles) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36
Issue DateTitleAuthor(s)
2565-08-30พุทธทาสภิกขุ: การเปลี่ยนผ่านแนวคิดหลังสมัยใหม่ในพระพุทธศาสนาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.; ไข่มุก, เหล่าพิพัฒนา; พระมหาพรชัย, สิริวโร; แม่ชีธรรมอธิษฐาน, พรบันดาลชัย; ประเวศ, อินทองปาน
2560-04-30ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความเป็นจริง ในพุทธปรัชญาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2560-12-30การศึกษาเชิงวิพากย์ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับคุณค่าทางจริยะพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2019-03-30Buddhist Ethics and Surrogate Problem in the Present Thai Societyพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2560-06-30ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการบรรลุธรรม ในพุทธปรัชญาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2564-06กระบวนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นําตามหลักสูตรพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10พระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2561-06-30เงินกับคุณค่าทางจริยะ : กรณีพระภิกษุจับเงินพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2563-12ศึกษาวิเคราะห์เรื่องศีลกับการทําธุรกิจในพระพุทธศาสนาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2560-08The Helping Amelioration in Theravada Buddhist Philosophyพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2565-08-30รูปแบบวัดสมานรัตนรามที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2565-04-30มโนทัศน์เรื่องวัดที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในสังคมไทยพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2564-06-24มโนทัศน์เรื่องสิทธิเสรีภาพในพระพุทธศาสนาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.; ทาทอง, พระครูวินัยธรสมุทร
2564-04-30การอธิบายความจริงปรมัตถ์ผ่านภาษาในพระพุทธศาสนาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2562-04-20พุทธจริยธรรมกับแนวทางการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยพระมหานันทกร, ปิยภาณี,ดร.; พระมหาพรชัย, สิริวโร, ผศ.ดร.; พระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.; เพ็ญพรรณ, เฟื่องฟูลอย
2563-06-13อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอนพระมหาพรชัย, สิริวโร,ดร.; พระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.; ไข่มุก, เหล่าพิพัฒนา; เพ็ญพรรณ, เฟื่องฟูลอย
2562-08-11การบูรณาการหลักธรรมาภิบาลเพื่อชีวิตที่ดีในสังคมไทยสมัยปัจจุบันพระมหาขวัญชัย, กิตฺติเมธี,ผศ.ดร.
2020-08-23การตั้งครรภ์แทนในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาทพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
2020-06-02บทบาทพุทธศิลปะในวิถีการดาเนินชีวิตของประชาคมอาเซียนพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
2021-09-01การพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในยุคปัจจุบันพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
2018-01-01หลักสิทธิมนุษยชนตามหลักธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36