บทความ (Articles) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-06-24มโนทัศน์เรื่องสิทธิเสรีภาพในพระพุทธศาสนาเถรวาทเหมประไพ, พระมหาขวัญชัย; ทาทอง, พระครูวินัยธรสมุทร
2564-04-30การอธิบายความจริงปรมัตถ์ผ่านภาษาในพระพุทธศาสนาเถรวาทเหมประไพ, พระมหาขวัญชัย
2562-04-20พุทธจริยธรรมกับแนวทางการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทยพระมหานันทกร, ปิยภาณี,ดร.; พระมหาพรชัย, สิริวโร, ผศ.ดร.; พระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.; เพ็ญพรรณ, เฟื่องฟูลอย
2563-06-13อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอนพระมหาพรชัย, สิริวโร,ดร.; พระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.; ไข่มุก, เหล่าพิพัฒนา; เพ็ญพรรณ, เฟื่องฟูลอย
2562-08-11การบูรณาการหลักธรรมาภิบาลเพื่อชีวิตที่ดีในสังคมไทยสมัยปัจจุบันพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2020-08-23การตั้งครรภ์แทนในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาทพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
2020-06-02บทบาทพุทธศิลปะในวิถีการดาเนินชีวิตของประชาคมอาเซียนพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
2021-09-01การพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในยุคปัจจุบันพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
2018-01-01หลักสิทธิมนุษยชนตามหลักธรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
2018-05-02ศาสนาพุทธในโลกสมัยใหม่ : สตรีกับศาสนาพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
2019-01-01การพัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในจังหวัดลำปางพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
2020-10-10การศึกษาโครงสร้างคัมภีร์ทีฆนิกาย สีลขันธวรรคในแง่ของศีลและพรตพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
2017-06-27การวิเคราะห์การตีความคำว่า “ธรรม” ของพุทธทาสภิกขุพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
2560แนวคิดเรื่องนิรโทษกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2560ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องความรักและการแต่งงานในพุทธปรัชญาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2562แนวคิดเจตจำนงเสรีของฌอง ปอล ซาร์ตร์กับบุคคลในฐานะสามีและภรรยาในพุทธปรัชญาเถรวาทพระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2020-10-10การศึกษาโครงสร้างคัมภีร์ทีฆนิกาย สีลขันธวรรคในแง่ของศีลและพรตพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ (กันจู)
2018-06-29การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: แนวคิดและบทบาท องค์กรทางศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
2020-08-23การตั้งครรภ์แทนในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท-
2017-01-01ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนาในจังหวัดพิษณุโลกสมัยสุโขทัย : กรณีศึกษาพุทธศิลป์แบบพระพุทธชินราชพระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25

Discover

Date issued
Has File(s)