วิทยาเขตแพร่ Community home page

มจร วิทยาเขตแพร่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔-๖๔๖๒๗๓,๐๕๔-๖๔๖๕๘๕

Browse

Collections in this community

บทความ (Articles)

บทความวิชาการ, บทความวิจัยของคณาจารย์

รายงานการวิจัย (Research Reports)

เอกสารงานวิจัยของคณาจารย์

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

หนังสือ (Book)

หนังสือที่ตีพิมพ์ของคณาจารย์

เอกสารประกอบการสอน (Teaching Publications)

เอกสารประกอบการสอน, เอกสารคำสอนของคณาจารย์