Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/416
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorพระ, โสภณพัฒนบัณฑิต-
dc.contributor.authorวรเมธีศรีสกุล, อุทัย-
dc.contributor.authorฮาดภักดี, สวาท-
dc.contributor.authorกัปโก, ธีร์ดนัย-
dc.date.accessioned2022-03-18T07:46:31Z-
dc.date.available2022-03-18T07:46:31Z-
dc.date.issued2558-
dc.identifier.urihttp://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/416-
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑.เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ แหล่งโบราณคดีในสังกัดหน่วยงานศิลปากรที่ ๙ อันประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ ๒. เพื่อศึกษาบริบทการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน การจัดการแหล่งโบราณคดีในพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๙ ๓. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม ของพระสงฆ์ในการจัดการแหล่งโบราณคดีในพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๙ โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากพระภิกษุและประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่แหล่งโบราณสถาน จำนวน ๓๘๕ รูป/คน กลุ่มเป้ าหมายผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๓๐ รูป/คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ การประชุมกลุ่มย่อย โดยใช้การสรุปความ และการตีความ แล้วนำเสนอข้อมูลโดยการพรรณนา วิเคราะห์ ตามหลักอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า 1.วิเคราะห์ผลการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการแหล่งโบราณคดีในสังกัดสำนัก ศิลปากรที่ ๙ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการแหล่งโบราณคดีในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๙ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๗) และรายด้าน มีการปฏิบัติในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ย การปฏิบัติสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ( X = ๓.๘๔) รองลงมาคือ การมี ส่วนร่วมในการวางแผน (Planning) ( X = ๓.๖๗) ตามด้วย การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (Implementation) ( X = ๓.๖๕) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยปฏิบัติต่ำสุดคือ การมีส่วนร่วมในการ ประเมินผล (Evaluation) ( X = ๓.๕๓) 2. พระสงฆ์ต้องมีความเป็นภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งนี้ พระสงฆ์ต้องมีวิธีการในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผนในระบบและกลไกลในทุกมิติ การปฏิบัติตามแผน การประเมินผล และการแก้ไขและพัฒนาแผนนั้นๆ ให้ดีขึ้นต่อไป 3. พระสงฆ์ควรมีการวางแผนในบริบทของพื้นที่และทรัพยากรมนุษย์ในระยะสั้นและยาว ในการสืบสานแหล่งโบราณสถาน แผนระยะสั่นเป็นการวางแผนเตรียมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแผนระยะยาวเป็นการคาดคะเนในระยะยาว เช่น 2 ปี 5 ปี 10 ปี เพื่อจะช่วยให้ใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพ หาคนมาใช้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแหล่งโบราณสถาน พระสงฆ์ต้องมีการวางแผนด้วยวิธีการตั้งคำถาม ทำไมต้องมีการวางแผนในบริบทของงานนี้ เมื่อไหร่จึงจะสามารถปฏิบัติตามแผนนั้นได้ แผนในแต่ละแผนควรจัดวางในลักษณะเช่นใด อะไรที่มีความจำเป็นในการจัดทำแผนนั้น ใครคือผู้จะดำเนินตามแผนนั้นในแต่ละด้าน แผนนั้นควรมีวิธีการในการดำเนินการอย่างไร ลงมือปฏิบัติตามแผนตามรูปแบบของ PDCA คือ P (Plan) การวางแผน D (Do) การปฏิบัติตามแผน C (Check) การตรวจสอบประเมินผล A (Action) การปรับปรุง/การนำไปใช้ ดำเนินการปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านต่างๆตามบริบทของพื้นที่ โดยมีขั้นตอน คือ วิเคราะห์ปัญหา การกำหนดแผนการในการปฏิบัติงาน กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน กำหนดวิธีการดำเนินงาน กำหนดค่าใช้จ่าย ปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบ การประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีหลักธรรมาภิบาลเข้ามาเพื่อจัดสันผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้น คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ทั้งนี้ต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านต่างๆ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห์อย่างละเอียดและมีแบบแผน มีวิสัยทัศน์ภารกิจในการพัฒนาที่เป็นจุดแข็ง และโอกาสให้ดียิ่งขึ้น ต้องมีวิธีการรับมือการรับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นร่วมทั้งจุดอ่อนในบริบทของพื้นที่ ดำเนินการตามกระบวนการแผนที่กำหนดไว้และพัฒนาแผนอย่างเป็นระบบen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยen_US
dc.subjectการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์en_US
dc.subjectการจัดการแหล่งโบราณคดีen_US
dc.subjectสำนักศิลปากรที่ ๙en_US
dc.titleการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการแหล่งโบราณคดีในสังกัดสานักศิลปากรที่ ๙en_US
dc.title.alternativeA Participation of Buddhist Monk in Archaeological Site Management in The 9th Regional Office of Fine Artsen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2558-004พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร..pdf2.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.