Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/401
Title: ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ำกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
Other Titles: The Strategy of Watershed Area Community Management on Flood Disaster Prevention and Solution
Authors: พระเทพ, ปริยัติเมธี
เพิ่มทันจิตต์, กฤช
พรหมกัลป์, อัครเดช
Keywords: ยุทธศาสตร์
ชุมชนพื้นที่กลางน้ำ
ปัญหาอุทกภัย
Issue Date: 2559
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: แผนงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ากับการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย” วัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้า และเป็นทางออกของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ ประยุกต์ ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส้ารวจจากแบบสอบสถ่วานมการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญและการสนทนากลุ่มเฉพาะ เพื่อพัฒนาเป็นแผน ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ผลการวิจัยพบว่า แผนยุทธศาสตรใ์นการจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ากับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภทัยี่จะ น้าไปสู่การก้าหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ส้าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม ยุทธศาสตร์การป้องกันอุทกภัย ยุทธศาสตร์การจัดการอุทกภัย ยุทธศาสตร์การ เยียวยา ฟื้นฟู และยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้ทั้งในมิติการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มิติด้านประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการทรัพยากร มิติด้านคุณภาพของการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย และมิติด้านประสิทธิผลใน การขับเคลื่อนด้าเนินการในขณะประสบภาวะอุทกภัยฉุกเฉิน ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนใน 16 แผนกลยุทธ์ 84 ประเด็นพันธกิจ และมี 35 ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน ผู้น้าชุมชน ภาคีเครือข่าย ภาครัฐร่วมเอกชน และองค์การสาธารณะกุศลในพื้นที่ บูรณาการร่วมกันเพื่อ ให้บรรลุยังวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/401
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2559-171 พระเทพปริยัติเมธี.pdf9.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.