Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/382
Title: อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนำอัตลักษณ์มาใช้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Authors: อภินนฺโท/แหมทอง, พระมหาชุติภัค
ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ
รักวงศ์วาน, ญาณินทร์
แผนสมบุญ, พุทธชาติ
Keywords: อัตลักษณ์,
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม,
เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Issue Date: 2561
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: งานวิจัย ศึกษาการน าอัตลักษณ์มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแหล่งมรดกโลกเมืองหลวง พระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ นี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ (๑) เพื่อศึกษาการด ารงอยู่และการสืบสาน/อนุรักษ์ อัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ตอบสนองการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์ (๒) เพื่อศึกษาบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมใน แหล่งมรดกโลก โดยศึกษาในแหล่งมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร การสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในท้องถิ่น โดยศึกษาผ่านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง ๓ ประเภทคือ สถาปัตยกรรม ตลาดมืดและสินค้าหัตถกรรม และนาฏศิลป์แห่งราชส านักหลวงพระบาง ผลการวิจัยพบว่า ๑) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทั้ง ๓ ประเภทมีบทบาทบางส่วนที่ไปในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับ นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเป็นการสร้างประสบการณ์อันแตกต่างไปจากวิถีชีวิตปกติของตน และบทบาทในการเป็น “สิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรม” ตามวิถีทางของชาวเมืองหลวงพระบางให้กับนักท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันในแต่ละอัตลักษณ์วัฒนธรรมต่างก็มีบทบาทเฉพาะของตนเองที่เป็นเอกลักษณ์ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง ๒) ภาคส่วนของรัฐมีบทบาทในการในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางในทุกอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ศึกษา ภาคส่วนต่างประเทศค่อนข้างมีความส าคัญในการเป็นส่วนสนับสนุนให้กระบวนการรักษา อนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง และภาคส่วนชุมชนในเมืองหลวงพระบาง ถือได้ว่าเป็นภาคส่วนสำคัญที่ทำให้กระบวนการรักษาอนุรักษ์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบางยังสามารถดำเนินไปได้
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/382
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
272499_1804826 (1) (1).pdf9.46 MBAdobe PDFView/Open
272499_1804827.pdf414.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.