รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 718
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การเสริมสร้างเครือข่ายในการจัดการนิเวศวิทยาวัฒนธรรมตามหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบูรณ์วิจิตรปัญญา, สราวุฒย์; พระครูประโชติพัชรพงศ์; ธมฺมรํสี, พระมหาธวัชชัย; กุลผาย, นรุณ
2561การปลูกฝังความสุจริตของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ชุมภูประวิโร, ภมรรัตน์,; พระครูสุตกิจสโมสร, โกตัน; วัฒนาชัยวณิช, รังสรรค์
2560การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์โบราณสถานภายในวัดของคณะสงฆ์จังหวัดเลยพระสิริ, รัตนเมธี; แสนคำ, ธีระวัฒน์
2561จิตอาสาคิลานธรรมตามแนววิถีพุทธปฏิภาณเมธี, พระมหาภาณุวัฒน์
2560การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์ที่เป็นผู้นำต่อการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทยศรีสอาด, วสันต์; กัปโก, ธีร์ดนัย
2560แนวทางการส่งเสริมการนำนโยบายสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ชุมชนบ้านแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านอุ่นสวน, สิทธิชัย; พระครูปลัด, วัชรพงษ์; คำพงษ์, วรปรัชญ์
2561ศึกษาวิธีการป้องกันการกระทำอัตวินิบาตกรรมของเยาวชนสุขทรัพย์ทวีผล, สุนทร; พระครู, พิพิธจารุธรรม,ดร.; สินทับสาล, ภูวเดช
2561ต้นแบบและบทเรียนการพัฒนาไร่นาสวนผสมของเกษตรกร จังหวัดอำนาจเจริญพระสังวาน, เขมปญฺโญ (สายเนตร); พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต; ธมมจโร (สายสิงห์), พระสิริชัย; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2561การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนโรจน์กิจจากุล, ธีรทัศน์; อุทยเมธี, พระสมุห์อุทัย
2556ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ขององค์กรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีพระใบฏีกาสุพจน์, ตปสีโล
2561ศึกษาภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความเชื่อและการประกอบพิธีกรรม ของชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษประทุมแก้ว, สุทัศน์; ฐิตโสภโณ, ธงชัย; กนฺตธมฺโม, กัญจน์
2560วิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพระครูสังฆรักษ์, บุญเสริม; วูวงศ์, อรอนงค์; เจริญกุศล, ธาดา; ดาจุติ, กาญจนา
2561ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : เส้นทางอารยธรรมและการเชื่อมโยงพระพุทธศาสนา ในภูมิภาคลุ่มน้าโขงสวาสดิ์รัตน์, ณรัฐ
2560การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาประกิ่ง, พระครูใบฎีกาหัสดี; รัตนยงค์, ประสพฤกษ์; ยังทะเล, มนัสพล
2560การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา เขตเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดน่านโรจน์กิจจากุล, ธีรทัศน์; พระครูสังฆรักษ์, คณิต; พระครูปลัด, วัชรพงษ์
2561ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคามสิริปญฺโญ, พระมหาไสว; กตปุณฺโญ, พระครูสมุห์เฉวียน; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2560บทบาทการเชื่อมโยงภูมิภาคของพระสิริมังคลาจารย์กิตฺติวณฺโณ, อนุสรณ์; ชยสิทฺธิ, สิทธิชัย; ศรีคำภา, รวีโรจน์; กาวีวล, นิติพงษ์
2560กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยาสารบรรณ, สุเทพ; วิสุทฺธิาณเมธี, พงษ์ประภากรณ์; อินปิง, นพดล; คำแก้ว, สิริกานดา
2560อัตลักษณ์กับการท่องเที่ยว : ศึกษาการนำอัตลักษณ์มาใช้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกเมืองอยุธยา ประเทศไทยบริบูรณ์, บูรกรณ์; ปุญชเขตต์ทิกุล, ณกมล; โรจนประศาสน์, ณัฐฑิตา
2557การสร้างศักยภาพและความสามารถให้วัดเป็นศูนย์กลางเยียวยาทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อินบัว, ไชยยุทธ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 718