รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 718
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การศึกษาแนวทางการใช้หลักทศพิธราชธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีโซวเกษม, อนุภูมิ,
2561การศึกษารูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการวิปัสสนากัมมัฏฐานพระครูภาวนาวิริยานุโยค; พระครูปริยัติปัญญาธร
2560วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปจังหวัดแพร่: องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหมายดี, ดำเนิน; อินนันใจ, สายัณห์; สุวรรณสวัสดิ์, ศาณิวัชร์; อะทะเสน, พงศ์พิชิต
2560กระบวนการสื่อสารพุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของพระสงฆ์ในสังคมไทยลูนละวัน, อักขราภิศุทธิ์
2560การแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายนามเกตุ, สมเดช; มูลยาพอ, เจษฎา; สินธุ์นอก, บุญส่ง
2562การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน บ้านโนนกาหลง อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานีอุตตโร, พระมหาสุริยัน; สิรินฺทรเมธี, พระมหาสิงห์ณรงค์; สุมโน, พระสฤทธิ์
2560ความรับผิดชอบเชิงจริยธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิจิตรพระครูอุทัยกิจจารักษ์; พระครูวศินวรกิจ; พระครูพิจิตรวรเวท, มนัส; พันธา, ประทิน; ไชยชนะ, วิชิต
2560รูปแบบภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้นาท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันธวงษ์, ประสิทธิ์; ฐิตวิริโย, พระมหาศิริพงษ์; ครุฑคง, บุญรัตน์; สุวรรณนวล, ภัชลดา
2560การจัดการความรู้การป้องกันยาเสพติดของพระสงฆ์กลุ่มสังฆพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรมกุล, สุรพล; ฮวดศรี, ชาญชัย; ภู่สกุล, บุรินทร์
2557การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดพะเยาพระครูศรีวรพินิจ; วิเศษ, สหัทยา
2560กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑โชติวํโส, พระอธิการบุญช่วย; พระครูสโมธานเขตคณารักษ์; สายคำ, สุนทร; สญฺญโม, พระมหาสำรอง
2561ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ขันแก้ว, ทิพย์; พัฒนะสิงห์, ธนันต์ชัย
2557การศึกษาเชิงวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมและหลักพุทธธรรม ที่ปรากฏในกวีนิพนธ์เรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์ชยเมธี, พระมหาเฉลิมชัย
2560พุทธจักรวาลวิทยา : แนวคิด คติความเชื่อ ระบบสัญลักษณ์แบบอุดมคติไทย สู่การสร้างสรรค์ในงานพุทธศิลปกรรมไทยร่วมสมัยกว้างไชย์, วัชระ
2559ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชาลาวไทยชินโกมุท, ธรธรรม์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; ญานิสฺสโร, พระครูปลัดศรีอรุณ; นามอ่อน, โสรัจ; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2559พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการเพื่อการบรรลุความสมบูรณ์แห่งรัฐอินฺทปญฺโญ, บุญเลิศ
2560วิสาหกิจจักสานจังหวัดแพร่ : องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่าย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจิรภัคพงค์, ชลธิชา; สุวรรณาภา, ฉวีวรรณ; มงคลพิพัฒน์พร, ปุญยวีร์; อัฐวงศ์, พัฒน์นรี
2562พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่นขอเจริญ, ธยายุส; พระครูโกศลศาสนวงศ์, (มนตรีวงษ์); ขนฺติธโร, พระธงชัย; ประทุมแก้ว, สุทัศน์
2562การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านอุ่นสวน, สิทธิชัย
2559การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชนโบราณ : เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน จังหวัดกำแพงเพชรพระราช, วชิรเมธี; พระเมธี, วชิรภูษิต; พระครู, โกศลวชิรกิจ; แสนคำ, ธีระวัฒน์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 718