Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/322
Title: พฤติกรรมจิตสาธารณะ เด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะ ตามแนวพระพุทธศาสนา
Other Titles: THE PUBLIC MENTAL BEHAVIOR OF THAILAND’S GENERATION Z CHILDREN : CREATING PUBLIC MIND ACCORDING TO BUDDHISM
Authors: ปฎิภาณเมธี, พระภาณุวัฒน์
จนฺทสโร, พระสุชาติ
ชัยวงศ์, ศิลาวัฒน์
Keywords: พฤติกรรม
จิตสาธารณะ
Generation Z
พระพุทธศาสนา
Issue Date: 2560
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑)เพื่อศึกษาพฤติกรรมจิตสาธารณะในเด็กยุค GenerationZ ๒) เพื่อวิเคราะห+พฤติกรรมจิตสาธารณะในเด็กยุค GenerationZ ตามแนวพระพุทธศาสนา ๓) เพื่อสร้าง รูปแบบจิตสาธารณะของเด็กยุค GenerationZ ตามแนวพระพุทธศาสนา งานวิจัยนี้เป นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาลักษณะมูลเหตุและ องค+ประกอบการกGอให!เกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะเด็กไทยยุค Generation Z: การสร!างจิตสาธารณะ ตามแนวพระพุทธศาสนาจากกลุ1มประชากรตัวอย1างที่เป นกลุ1มประชากรผู6ให6ข6อมูลสำคัญ (Key Informant) ได6แก1 ประชากรที่ใช!ในการศึกษาครั้งนี้ ได!แกG ตัวแทนเยาวชน Generation Z ในจังหวัด เขตภาคเหนือ ดังรายละเอียดดังนี้ ตัวแทนเยาวชน Generation Z ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๕ คน, โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๕ คน, โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต!น จำนวน ๖ คน, โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๕ คน และตัวแทน นักวิชาการ คณาจารย+ จำนวน ๕ คน โดยทำการสัมภาษณ+แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู!วิจัยจะทำการสุGมตัวอยGางแบบเจาะจง (Purpose Sampling) และการสังเกตุแบบไมGมีสGวนรGวมในการพฤติกรรมจิตสาธารณะเด็กไทยยุค Generation Z: การสร!างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว1า ๑. พฤติกรรมจิตสาธารณะในเด็กยุค Generation Z พบวGา พฤติกรรมจิต สาธารณะ การเรียนในรายวิชา และสามารถสรุปเนื้อหาพฤติกรรมจิตสาธารณะในเด็กยุค Generation Z วิชาสังคมจะมีงานให6ทำเรื่องจิตอาสา พบว1าได6รับการปลูกฝHงเรื่องพฤติกรรมจิต สาธารณะตั้งแต1เรียน ม.ต6น คุณครูเป นผู6ปลูกฝHงเรื่องการมีจิตสาธารณะในการช1วยเหลืองานโรงเรียน และรู6จักการสละเวลามาทำงานเพื่อส1วนรวม ในขณะที่ทางครอบครัวจะปลูกฝHงให6ช1วยเหลือคนอื่น ช1วยงานบ6าน ช1วยดูแลน6อง ๆ ทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบ สอนให6มีน้ำใจ ถ6ามีโอกาสก็ช1วยเหลือคนอื่น ๒. วิเคราะห+พฤติกรรมจิตสาธารณะในเด็กยุค Generation Z: ตามแนวพระพุทธศาสนา แรงจูงในหรือปHจจัยที่จะทำให6นักเรียน นักศึกษาแสดงพฤติกรรมในลักษณะพฤติกรรมจิตสาธารณะ มี การทุ1มเทและอุทิศตน มีความรับผิดชอบต1อสังคม เคารพความแตกต1างระหว1างบุคคล อันจะ ก ก1อให6เกิดคุณลักษณะทั่วไปของบุคคลที่มีจิตสาธารณะ พบว1า เกิดการปลูกฝHงจากครอบครัว และการ ดำเนินชีวิตตามตัวอย1างที่ดี ๓. รูปแบบจิตสาธารณะของเด็กยุค Generation Z: ตามแนวพระพุทธศาสนา พบวGาควร สร!างการมีจิตสำนึกเพื่อสGวนรวม เกิดจากความรู!สึกนึกคิดในจิตใจรวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีที่ มีอยูGในพื้นฐานของจิตใจของแตGละบุคคล ซึ่งสิ่งเหลGานี้จะแสดงออกมาภายนอกปรากฏเปนรูปธรรมที่ เดGนชัดผGานการกระทำของบุคคล ซึ่งการแสดงออกของบุคคลที่มีจิตสาธารณะจะมีลักษณะสำคัญ เปน บุคคลที่รู!จักหน!าที่ของตนเอง ทั้งมีความรับผิดชอบในสGวนของตน ไมGสร!างความเดือดร!อนเสียหาย ให!กับผู!อื่น เชGน การไมGเอาเปรียบผู!อื่น การไมGประพฤติคดโกง และ มีการแสดงออกซึ่งความ รับผิดชอบตGอสังคม โดยการสร!างสรรค+สิ่งที่ดีให!เกิดในสังคมและการไมGทำลายสังคมไมGวGาทางใดก็ แล!วแตG เชGน รักษากฎระเบียบที่ดีงาม อยูGภายใต!ระเบียบวินัย ชGวยเหลือผู!อื่นตามกำ ลังและ ความสามารถของตนเอง
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/322
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2560-034 ภาณุวัฒน ปฎิภาณเมธี.pdf12.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.