Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup”สุวรรณวงศ์, เบญจมาศ; รกฺขิตธมฺโม, พระมหาสุพร; ยังทะเล, มนัสพล; จิตมั่นคงภักดี, เบญญาภา
2563รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup”รกฺขิตธมฺโม, พระมหาสุพร; สุวรรณวงศ์, เบญจมาศ
2563การพัฒนาระบบนิเวศเชิงพุทธสาหรับผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาสุวรรณวงศ์, เบญจมาศ; รกฺขิตธมฺโม, พระมหาสุพร
2563การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชนวาทโกวิโท, พระปราโมทย์; วชิรปญฺโญ, พระครูปลัดอดิศักดิ์; วุฑฺฒิวํโส, พระครูสมุห์สนิทวงศ์; ชาครธมฺโม, พระวีระพจน์; วัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง
2563การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ของชุมชนในจังหวัดเลยสิริปญฺโญ, พระมหาประพันธ์; สงกาผัน, ศตวรรษ
2563การพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี-, พระครูวาทีวรวัฒน์
2563การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคายอัตสาร, พระมหาสมเด็จ; เกษานุช, สมพงษ์
2563การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรมการสร้างวิศวกรสันติภาพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดสันติสุขวัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง; บูรณสิงห์, ธปภัค; ช่างบรรจง, ทยาวีร์; ณ นคร, สีฟ้า; วราโพธิ์, ดลนพร
2563การพัฒนาพื้นที่ศิลปะในเมืองและชุมชนของกลุ่มจังหวัดล้านนาฤทธิ์เต็ม, ภัชรบถ; โกวฤทธิ์, มานิตย์
2563การพัฒนาระบบกลไกชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วมอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลาพูนศรีปรัชยานนท์, สมจันทร์; พืชทองหลาง, ญาตาวีมินทร์; เทพรักษ์, ปาณิสรา