Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 55 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิรินฺทรเมธี, สิงห์ณรงค์; คมฺภีรปญฺโญ, วิมาน; ศรีบุรินทร์, เอกชัย; บุตรราช, เกียรติศักดิ์; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2561การพัฒนาศักยภาพของการออมและการประกอบอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนเกตุวีระพงศ์, พูนทรัพย์; พระราช, เขมากร; สิริธมฺโม, สิมรัตน์,; จันทร์จำรัส, ธีรวัฒน์
2563การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup”สุวรรณวงศ์, เบญจมาศ; รกฺขิตธมฺโม, พระมหาสุพร; ยังทะเล, มนัสพล; จิตมั่นคงภักดี, เบญญาภา
2563รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่เชิงพุทธเพื่อมุ่งสู่ “Smart City Korat Startup”รกฺขิตธมฺโม, พระมหาสุพร; สุวรรณวงศ์, เบญจมาศ
2561การพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตกรณณชโย, พระมหาคำพันธุ์; ชยทตฺโต, พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ
2563การพัฒนาระบบนิเวศเชิงพุทธสาหรับผู้ประกอบการใหม่ Startup ในจังหวัดนครราชสีมาสุวรรณวงศ์, เบญจมาศ; รกฺขิตธมฺโม, พระมหาสุพร
2563การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชนวาทโกวิโท, พระปราโมทย์; วชิรปญฺโญ, พระครูปลัดอดิศักดิ์; วุฑฺฒิวํโส, พระครูสมุห์สนิทวงศ์; ชาครธมฺโม, พระวีระพจน์; วัฒนะประดิษฐ์, ขันทอง
2563การพัฒนามาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ของชุมชนในจังหวัดเลยสิริปญฺโญ, พระมหาประพันธ์; สงกาผัน, ศตวรรษ
2563การพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรี-, พระครูวาทีวรวัฒน์
2563การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคายอัตสาร, พระมหาสมเด็จ; เกษานุช, สมพงษ์