Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 55 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561สุขภาวะพระสงฆ์: การพัฒนารูปแบบสุขภาวะตามแนววิถีพุทธโดยการบูรณาการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของจังหวัดเชียงรายสุวรรณาภา, ฉวีวรรณ; จิรภัคพงค์, ชลธิชา; สุนันตา, ปัญญา; โกศัยพัฒนบัณฑิต, พระครู
2560การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชนตาบลแม่ยาว อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายสุกันโท, กาพล
2562การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับผู้สูงอายุด้วยพุทธบูรณาการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาวบุญเลิศ, นเรศร์
2560การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ภาคภาษาอังกฤษสำหรับวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงรายพระครู, สุธีสุตสุนทร; กวาวสาม, ภัทราวรรณ
2561การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่นพระครู, ภาวนาโพธิคุณ; คมฺภีรปญฺโญ, วิมาน,; อนารโย, ณัฐกิตติ; ฐิตญาโณ, สมบัตร,
2562การพัฒนาจิตสานึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์สุขประเสริฐ, ชยาภรณ์; -, พระครูศรีปัญญาวิกรม; สุวโจ, พระมหาพจน์; ชึรัมย์, ไว; ฮ้อแสงชัย, สุวรรณี
2560การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพ ดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนาอาภากโร, สุทิตย์
2560ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ ของสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่นวงศ์พรพวัณ, จักรพรรณ
2561สุขภาวะพระสงฆ์: การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะตามแนววิถีพุทธ โดยการบูรณาการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของจังหวัดพะเยาศรีคำภา, รวีโรจน์; พระครู, สุนทรธรรมนิทัศน์; ผาสุข, ฐิติพงษ์; อินเต็ม, นวัชโรจน์
2561การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผ้าไหมของชุมชนในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ปุริมาตร, ไพวรรณ; อัจฉฤกษ์, เบญญาภา