Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/306
Title: ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ำกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย
Other Titles: The Strategy of Watershed Area Community Management on Flood Disaster Prevention and Solution
Authors: พระเทพปริยัติเมธี
เพิ่มทันจิตต์, กฤช
พรหมกัลป์, อัครเดช
Keywords: ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ำ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
Issue Date: 2559
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: แผนงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ำกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย” วัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กลางน้ำ และเป็นทางออกของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบประยุกต์ ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงสำรวจจากแบบสอบถาม ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญและการสนทนากลุ่มเฉพาะ เพื่อพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ำเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ผลการวิจัยพบว่า แผนยุทธศาสตร์ในการจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ำกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จะนำไปสู่การกำหนดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม ยุทธศาสตร์การป้องกันอุทกภัย ยุทธศาสตร์การจัดการอุทกภัย ยุทธศาสตร์การเยียวยาฟื้นฟู และยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ทั้งในมิติการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มิติด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร มิติด้านคุณภาพของการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย และมิติด้านประสิทธิผลในการขับเคลื่อนดำเนินการในขณะประสบภาวะอุทกภัยฉุกเฉิน ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนใน 16 แผนกลยุทธ์ 84 ประเด็นพันธกิจ และมี 35 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมเอกชน และองค์การสาธารณะกุศลในพื้นที่บูรณาการร่วมกันเพื่อให้บรรลุยังวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/306
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2559-171 พระเทพปริยัติเมธี รศ.ดร..pdf9.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.