Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานีวุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; คำตั้งหน้า, วุฒิพล; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2558บทบาทเยาวชนในประเพณีแห่เทียนพรรษา : บทสะท้อนช่องว่างของ กระบวนการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีตปสีโล, พระใบฏีกาสุพจน์; พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต; ญาณวโร, พระศิวเดชน์; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; ศรีหะมงคล, กวีพล
2560จริยศาสตร์การพัฒนา : ตัวชี้วัดและกระบวนการสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีพระครูวุฒิธรรมบัณฑิต; พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์; พระครูจินดาสารานุกูล; ญาณวโร, พระศิวเดชน์; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2559ศึกษารูปแบบแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานีศรไชย, ประยงค์; พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต; ปภากโร, พระมหาคำพันธ์; พระครูจินดาสารานุกูล; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2558ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสานนามอ่อน, โสรัจ; ราชิวงศ์หอมสมบัติ, วรวัฒน์; หอมสมบัติ, พูลศักดิ์; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ
2561ประชาคมหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมเชิงลึกของประชาชน เพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นจันทร์โสดา, สมนึก; ธมฺมจาโร, สิริชัย; สมาจาโร, สมพล,; ขันธวิชัย, ศราวุธ,; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2563นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลานลุ่มแม่น้ำโขงอุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2560การพัฒนาจิตใจและปัญญาของพระสงฆ์สายวัดป่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิรินฺทรเมธี, สิงห์ณรงค์; คมฺภีรปญฺโญ, วิมาน; ศรีบุรินทร์, เอกชัย; บุตรราช, เกียรติศักดิ์; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2558การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน คัมภีร์มูลกัจายนะอักษรธรรมอีสานอุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; นามอ่อน, โสรัจ; ราชิวงศ์, วรวัฒน์; ป้องภา, สิปป์มงคล
2559ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชาลาวไทยชินโกมุท, ธรธรรม์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; ญานิสฺสโร, พระครูปลัดศรีอรุณ; นามอ่อน, โสรัจ; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์