Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดอุบลราชธานีวุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; คำตั้งหน้า, วุฒิพล; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์
2558ศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาอักษรธรรมอีสานนามอ่อน, โสรัจ; ราชิวงศ์หอมสมบัติ, วรวัฒน์; หอมสมบัติ, พูลศักดิ์; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ
2553การศึกษาประเพณีเข้าพรรษาในสังคมไทยภาคอีสานวุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; ลำต้น, นายทองดี; อุดมโชคนามอ่อน, นายไชยสิทธิ์
2558บูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความรู้เบื้องต้น ทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ
2558การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏใน คัมภีร์มูลกัจายนะอักษรธรรมอีสานอุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; นามอ่อน, โสรัจ; ราชิวงศ์, วรวัฒน์; ป้องภา, สิปป์มงคล
2557การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาธรรมพื้นบ้านทางพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏในหนังสือใบลานของจังหวัดอุบลราชธานีสร้อยสน, สี; บุตรราช, เกียรติศักดิ์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ
2559ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดนกัมพูชาลาวไทยชินโกมุท, ธรธรรม์; วุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; ญานิสฺสโร, พระครูปลัดศรีอรุณ; นามอ่อน, โสรัจ; อุดมโชคนามอ่อน, ไชยสิทธิ์