Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 720 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของครอบครัวในชุมชนอาคารสูง เขตกรุงเทพมหานครอริยศรีพงษ์, อัครนันท์; ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ
2561โครงการสุขชีวีวิถีพุทธในชุมชนเมือง ยุค ๔.๐: กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนกมลาศ, ภูวชนาธิพงศ์; อำนาจ, บัวศิริ; อริยศรีพงษ์, อัครนันท์; อมลณัฐ, กันทะสัก; ประภัสสรพิทยา, มนัสนันท์
2560การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสร้างอำนาจผู้นำในจังหวัดเลยสงกาผัน, ศตวรรษ; บุญรัตน์, สามารถ; ชยวุฑโฒ, พระมหาสุดใจ
2560การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมชินทตฺติโย, ไกรวรรณ์
2560การศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ในอีสานใต้ทองทิพย์, ทวีศักดิ์; พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.; ฐานวโร, พระมหาสมบัติ
2561การขับเคลื่อนระบบสุขภาพโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชนวิถีพุทธ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดโสภณพัฒนบัณฑิต, พระ; แดงหาญ, ธวัลรัตน์; รตฺนญโณ, ประเสริฐศักดิ์
2561การพัฒนารูปแบบป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันของประชาชน ในอำเภอเมือง จังหวัดเลยสงกาผัน, ศตวรรษ
2559สมณสารูปของพระสงฆ์ไทยในมุมมองของพุทธปรัชญาปิยปัญญาวงศ์, อัญชลี; กาญจนพิศศาล, สุปรียส์
2552การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานีปณฺฑิตเสวี, พระมหาบัณฑิต
2560การปริวรรตและวิเคราะห์รูปแบบการปกครองบ้านเมือง จากคัมภีร์ตานานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมคำพระครูปลัด, สุวัฒนจริยคุณ