Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 523 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธของครอบครัวในชุมชนอาคารสูง เขตกรุงเทพมหานครอริยศรีพงษ์, อัครนันท์; ภูวชนาธิพงศ์, กมลาศ
2561โครงการสุขชีวีวิถีพุทธในชุมชนเมือง ยุค ๔.๐: กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนกมลาศ, ภูวชนาธิพงศ์; อำนาจ, บัวศิริ; อริยศรีพงษ์, อัครนันท์; อมลณัฐ, กันทะสัก; ประภัสสรพิทยา, มนัสนันท์
2560การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสร้างอำนาจผู้นำในจังหวัดเลยสงกาผัน, ศตวรรษ; บุญรัตน์, สามารถ; ชยวุฑโฒ, พระมหาสุดใจ
2560การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมชินทตฺติโย, ไกรวรรณ์
2560การศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ในอีสานใต้ทองทิพย์, ทวีศักดิ์; พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.; ฐานวโร, พระมหาสมบัติ
2561การขับเคลื่อนระบบสุขภาพโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชนวิถีพุทธ ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดโสภณพัฒนบัณฑิต, พระ; แดงหาญ, ธวัลรัตน์; รตฺนญโณ, ประเสริฐศักดิ์
2561การพัฒนารูปแบบป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันของประชาชน ในอำเภอเมือง จังหวัดเลยสงกาผัน, ศตวรรษ
2560การปริวรรตและวิเคราะห์รูปแบบการปกครองบ้านเมือง จากคัมภีร์ตานานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมคำพระครูปลัด, สุวัฒนจริยคุณ
2561การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสุดเอี่ยม, สุเทพ; โสภา, สุภาภรณ์; นุ่นทอง, สุขอุษา; ปุญญา, อำพล
2561การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน: กรณีศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ตาละนึก, เดชา; ขันสาโรง, สาราญ; ไชยสิทธิ์, วิสุทธิชัย; อะทะเทพ, ปั่น