Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 711-720 of 720 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการแหล่งโบราณคดี จังหวัดร้อยเอ็ดไพฑูรย์ , สวนมะไฟ
2559วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาตั้งชื่อพระเครื่องเพื่อสร้างอุดมการณ์ทางความเชื่อในสังคมไทยพระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร
2563การจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดลำปางพระครูสิริธรรมบัณฑิต; ศิริพันธ์, อนุกูล; วัฒนบุตร, บุษกร; ศรีสุข, ณฤณีย์
2563การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบ อนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์กิตฺติโสภโณ, พระมหากฤษฎา; พุทฺธิสาโร, พระปลัดระพิน; พระครูโกศลธรรมานุสิฐ; สุภัทรชัย, สีสะใบ
2563การพัฒนากระบวนทัศน์และความเข้าใจทางพหุวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติพรหมกัลป์, อัครเดช; พระครูนิวิฐศีลขันธ์; เหนืออำนาจ, รัตติยา; สุนทรเดชา, จรูญศักดิ์
2563การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดลำปางพระครูสิริธรรมบัณฑิต; ศิริพันธ์, อนุกูล; วัฒนบุตร, บุษกร; ศรีสุข, ณฤณีย์
2559พุทธจิตวิทยาเพื่อการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยวิเชียรบุญญานนท์, จิดาภา; พระศรีสุทธิพงศ์; พระครูนิรมิตสังฆกิจ; ลึม, สุวรรณฐา; กัลยาณ์พัฒนกุล, วัฒนะ; โมราสุข, กิตติพัฒน์
2559พุทธศิลปะในล้านช้าง : แนวคิด พัฒนาการ คุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมสุวิน, ทองปั้น
2565การบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอบอุ่น,พระสุธีรัตนบัณฑิต
2548นวัตกรรมการเรียนรู้:คน ชุมชน และการพัฒนาอบอุ่น, พระมหาสุทิตย์