Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 720 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่นนาแสวง, บุญส่ง
2554บทบาทพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาศาสนศึกษาและ การศึกษาสงเคราะห์จังหวัดพะเยาไชยกุล, เสาวนีย์; แสงทอง, จงจิตร
2557การสังเคราะห์การบริหารความเปลี่ยนแปลงตามหลักพระพุทธศาสนาเสฏฺฐเมธี, กฤษณ์ธนินต์; นาถสีโล, สวงค์
2560การศึกษาวิเคราะห์ความร่วมมือทางศาสนาและวัฒนธรรมภาคีเครือข่ายอาเซียนเสสปุญฺโญ, ผดุงศักดิ์
2559การศึกษาผลของการปฏิบัติอานาปานสติกัมมัฏฐานที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ ได้รับการล้างไตทางช่องท้องวารีแสงทิพย์, จุฑามาศ
2560พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและวิธีการสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาของพระ สอนศีลธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดน่านนิมมาทพัฒน์, เชษฐ์
2560การพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขวัญคง, จิรพจน์; อ่อนทรวง, จุมพต; วิศิษฏ์ใจงาม, อภิพัธน์; อาสนชัย, สุทัศน์
2555กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทยสิริวฑฺฒโน, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์; เตชธโร, พระสุภาพร; ติสันเทียะ, สิทธิมนต์
2552ผลของการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามแนวพุทธ ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทราโอ่งเจริญ, อัญชลี; ศรีอร่าม, ภูริทัต
2560ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธรรมนูญตาบลเชิงพุทธ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดจันทวารีย์, สุกานดา; อังกาน, นภวศันต์