Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 720 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทราพิธิยานุวัฒน์, เจตนิพัทธ์; พระครูโอภาสสราธิคุณ; ยอดบุญ, พรภิรมย์
2558กระบวนการสืบสานเครือข่ายทางสังคมของพระสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งบริบูรณ์, บูรกรณ์
2560การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชน ตามหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรมนาแสวง, บุญส่ง
2560โรงเรียนผู้สูงอายุ : ต้นแบบการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุนามเมือง, จักรแก้ว
2559กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยศิริวรรณ, อินถา
2560รูปแบบการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดลำปางพระครูสุตชยาภรณ์
2561ชุมชนไตรสิกขา : รูปแบบและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานีฝางคำ, บรรยวัสถ์
2560การแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายนามเกตุ, สมเดช; มูลยาพอ, เจษฎา; สินธุ์นอก, บุญส่ง
2560การพัฒนาศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีวุฑฺฒิวํโส, พระมหาวุฒิพงษ์; พระครูโสภณวีรานุวัตร; แสงหล้า, ปัณณวิชย์
2560การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการสุขภาวะของผู้สูงอายุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระครูปริยัติคุณรังษี; ภาแก้ว, ส่งสุข; เกษสังข์, ภัทราพร