Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 22 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560มาตรการการลงโทษทางอาญาฐานแต่งกายหรือใช้เครื่องหมาย แสดงว่าเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในพระพุทธศาสนามโนรัตน์, พิทวัฒน์
2560การป้องกันและลดความพิการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาชาชงสมุนไพรตามแนวพระพุทธศาสนาไกรราช, ทักษิณาร์; โยธิโก, โยธิน
2560การศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาชีพ และความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนาสะอาดเอี่ยม, ธนรัฐ; คุณวีโร, พระมหาเจริญสุข; วาทโกวิโท, พระปราโมทย์; ปัญญาเอก, เกษศิรินทร์
2561พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์สะอาดเอี่ยม, ธนรัฐ; พวงจันทร์, ธีรทิพย์; ปัญญาเอก, เกษศิรินทร์
2558รูปแบบการรักษาและป้องกันยาเสพติดตามแนวทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดพุทธเกษม อ้าเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่นทองปั้น, สุวิน
2560หลักธรรมและหลักการเสริมสร้างความมั่นคง ในครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนากัลยาณ์พัฒนกุล, วัฒนะ; พระครูนิรมิตสังฆกิจ; โฆสิตธมฺโม, พระครูสมุห์ณรงค์; เมธีวรฉัตร, อานนท์; ลึม, สุวรรณฐา
2559รูปแบบการจัดการความรู้แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูวาปีจันทคุณ; อตฺถสิทฺโธ, พระอธิการสมหมาย; วราโภ, พระอธิการวงศ์แก้ว; อรัญญวาส, สุทธิพันธ์; สาผาง, สังเวียร; ประเสริฐ, สนั่น
2559การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ำเลย จังหวัดเลยสิงอุดม, ธงชัย; แสนคำ, ธีระวัฒน์
2561การศึกษาแนวคิดกระบวนการป้องกันและแก้ไขการฆ่าตัวตายตามหลักพระพุทธศาสนาตาปูลิง, จันทรัสม์; อิสฺสรภาณี, อินทร์วงค์,; พระครู, ไพศาลธรรมานุสิฐ
2561การพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดหนองคายมูลยาพอ, เจษฎา; สินธุ์นอก, บุญส่ง; นามเกตุ, สมเดช; วรญาโณ, พระมหาปริญญา