Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/228
Title: The Power of Art : กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม กรณีศึกษา แมงสี่หูห้าตาของเมืองเชียงราย
Other Titles: The Power of Art : The Process of Creating Social Well-being Case Four ears Five eyes Monster of Chiang Rai
Authors: กันทะสัก, มานิตย์
กันทะสัก, อมลณัฐ
หน่อแก้ว, ศตวรรษ
Keywords: The Power of Art
กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม
แมงสี่หูห้าตา
Issue Date: 2562
Publisher: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Abstract: การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) เพื่อศึกษากระบวนการสร้าง พลังทางศิลปะ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา ๒) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการสร้างสุขภาวะทางสังคม และ ๓) เพื่อพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะ ในการสร้างสุขภาวะทางสังคม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ จากการศึกษาพบว่าเรื่องแมงสี่หูห้าตานั้นจากที่กล่าวข้างต้นนั้น เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ ประเภทนิทานศาสนา ได้แก่ นิทานชาดก มีจุดมุ่งหมายในการสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชน แนะ แนวทางประพฤติปฏิบัติ สร้างค่านิยมและบรรทัดฐานทางอ้อมให้แก่สังคม และจากการศึกษา กระบวนการสร้างพลังทางศิลปะโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นแมงสี่หูห้าตา ผลการวิจัยพบว่า ๑. การ จัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒. การสร้างสรรค์ใหม่ ๓. การเผยแพร่องค์ความรู้ ๔.การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้สัญลักษณ์ทางศิลปะกับการ สร้างสุขภาวะทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๑. การพัฒนาการ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ๒. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านผู้นา ๓. การพัฒนาการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม ๔. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร ๒. การรับฟังความคิดเห็น ๓. การเกี่ยวข้อง ๔. ความ ร่วมมือ ๕. การเสริมอานาจแก่ประชาชน ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะ ทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมแห่งศิลปะในการสร้างสุขภาวะทางสังคม ประกอบด้วย ๑. การ พัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะ มาทคอตแมงสี่หูห้าตา “น้องคาสุข” จากงานกีฬาแห่งชาติเชียงรายเกม ครั้งที่ ๔๖ ๒. การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะการสร้างแมงสี่หูห้าตาของอาเภอพญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย และ ๓.การพัฒนานวัตกรรมสร้างป้ายแมงสี่หูห้าตาสอนธรรมะชุมชนดอยเขาควาย อาเภอ เมืองจังหวัดเชียงราย เพื่อปลุกพลังการมีส่วนร่วมความสามัคคี และศิลปะตัวแมงสี่หูห้าตานั้นสามารถ สร้างเสริมสุขภาพจิตให้มีความเบิกบาน สร้างสุนทรียภาพแก่สังคมได้ เป็นการส่งเสริมให้คนทาความดี
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/228
Appears in Collections:รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2562-004นายมานิตย์ กันทะสัก.pdf18.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.