Please use this identifier to cite or link to this item: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/107
Title: การตั้งครรภ์แทนในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท
Keywords: กระบวนการกำเนิด; การตั้งครรภ์แทน; พระพุทธศาสนา
Issue Date: 23-Aug-2020
Publisher: วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒
Citation: ISSN: 2408-1078
Abstract: บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตั้งครรภ์แทนในทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาการตั้งครรภ์แทน เป็นปัญหาสังคมที่เริ่มมีผลกระทบมากยิ่งขึ้น ทุกภาคส่วน ควรมีนโยบายในการป้องกัน และให้ทราบถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มาขอตั้งครรภ์แทนและผู้รับตั้งครรภ์แทน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านสิทธิ และปัญหาด้านการซื้อขายเด็ก ล้วนนำ ไปสู่ผลกระทบต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พระพุทธศาสนาไม่ได้คัดค้าน หรือเห็นด้วย ว่าขัดต่อหลักคำสอนของศาสนา ทว่าการกระทำนั้นประกอบด้วยเจตนาบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายที่ต้องการมีบุตรและผู้ที่ท􀄞ำหน้าที่ตั้งครรภ์แทน เพราะถือว่า เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้สมปรารถนา แสดงออกถึงความมีเมตตากรุณา ปัญหาส􀄞ำคัญของ “การตั้งครรภ์แทน” คือ ความท้าทาย ระหว่าง “คุณค่า” ทางด้านจิตใจ และ “มูลค่า” ทางด้านเศรษฐกิจ สมดุลและความลงตัวของ “การตั้งครรภ์แทน” ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านจริยธรรม หรือปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นประเด็นข้อกฎหมาย จึงอยู่ที่การออกกฎหมาย ที่สอดคล้องตรงกับ “เทคโนโลยี” ซึ่งเปลี่ยนแปลงระเบียบ ต่าง ๆ ให้สอดคล้องตรงกับ “กระแสโลกาภิวัตน์” ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ กำลังเข้ามามีบทบาท “ทำลายล้าง” ธุรกิจต่าง ๆ ซึ่ง “ธุรกิจตั้งครรภ์แทน” เอง ก็ตกอยู่ใต้กระแสการทำลายล้างของเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมทันสมัยต่าง ๆ เช่นกัน ไม่แตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น สมดุลระหว่าง “คุณค่า” ทางจิตใจ กับ “มูลค่า” ที่เป็นตัวเงิน สร้างงาน จ้างงาน และทำให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับเงินค่าตอบแทนอย่างมีความสุข จึงเป็นเรื่อง ที่ต้อง “สมดุล” โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” ของพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ใน “การตั้งครรภ์แทน” ให้ถูกต้องชอบธรรมต่อไป
Description: ในสังคมไทยบิดามารดา เสมือนเป็นพระอรหันต์ของลูก เพราะนอกจากท่านจะเป็นผู้ให้กำเนิดแล้ว ท่านยังอบรมเลี้ยงดู และสั่งสอนสิ่งดีงานให้กับเราจนได้อีกสมญาหนึ่งว่า พ่อแม่เป็นเสมือนครูคนแรก ของลูก1 ดังนั้น การให้กำเนิด หรือการให้ชีวิตแก่ลูกจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดที่บุคคลกลุ่มอื่น จะให้แก่เราได้ แต่ในปัจจุบันการมีบุตรเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามจึงต้องใช้วิทยาการสมัยใหม่ทางการแพทย์ที่เรียกว่า การให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน หรือการอุ้มบุญโดยใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์แบบต่างๆ
URI: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/107
Appears in Collections:บทความ (Articles)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.