Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 19 to 38 of 984 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552-05กฎเกณฑ์กรรมสุภีร์, ทุมทอง
2554-04-01กฎเกณฑ์กรรมสุภีร์, ทุมทอง
2552-01กฎแห่งธรรมสุภีร์, ทุมทอง
2559กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชนฐิตเมธโส, พระคมสัน; ใยอินทร์, เอนก; หอมจันทร์, ปิยวรรณ
2559กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชนฐิตเมธโส, คมสัน; ใยอินทร์, เอนก; หอมจันทร์, ปิยวรรณ
2561กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ใน จังหวัดชลบุรีทองที, สุขสรร
2560กระบวนการจัดการชุมชนโดยบูรณาการหลักคาสอนทางศาสนาและวิถีแห่งวัฒนธรรมของชุมชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มณีรัตนวงศ์, นิเวศน์,
2561กระบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายปุณยวุฒิปรีดา, ภูริวัจน์; ธมฺมทีโป, ไพรัชน์; บุตรเคน, สุกิจจ์; ไกรสะอาด, พิมพรไพ
2561กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ของวัยรุ่นจังหวัดพะเยาสารบรรณ, สุเทพ; วิสุทฺธิาณเมธี, พระมหาพงษ์ประภากรณ์; ชยาภิวฑฺฒโน, พระมหาสุรชัย; อินปิง, นพดล; คำแก้ว, สิริกานดา
2562กระบวนการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่านยรรยงค์, ธัชพล; กิตฺติเมธี, พระมหากิตติ; องฺกุรสิริ, พระมหาอนันต์
2558กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์อุตฺตโร, อุดร; สมส่วน, พระศรีสุทธิพงศ์; เขมโก, พระครูใบฎีกามณฑล; สุรปญฺโญ, ยรรยง; ฉิ่นไพศาล, นิทรา
2558กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์อุตฺตโร, พระมหาอุดร; สมส่วน, พระศรีสุทธิพงศ์; เขมโก, พระครูใบฎีกามณฑล; สุรปญฺโญ, พระมหายรรยง; ฉิ่นไพศาล, นิทรา
2559กระบวนการฝึกอบรมคุณลักษณะภาวะผู้นำตามแนวพุทธของเยาวชนพรหมสุด, วิโรจน์
2564-06กระบวนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นําตามหลักสูตรพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10พระมหาขวัญชัย, เหมประไพ,ดร.
2561กระบวนการพัฒนาข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการอนุรักษ์ การ ใช้ประโยชน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากป่าชุมชนในลุ่มน้ำอิง จังหวัดพะเยา-เชียงรายวิเศษ, สหัทยา
2555กระบวนการพัฒนาจิตอาสาตามแนวพระพุทธศาสนาศุภษร, ประพันธ์; สมศรี, ตวงเพชร; เศษวงศ์, สมคิด
2559กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ตามหลักพุทธธรรมฐิตธมฺโม, พระพีระพงศ์; ฉัตรวิโรจน์, วิรัตน์
2561กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางความเชื่อกับมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์วิศิษฏ์ใจงาม, อภิพัธน์; มหนิธิวงศ์, ดำรงค์; อ่อนทรวง, จุมพต; อาสนาชัย, สุทัศน์; ขวัญคง, จิรพจน์
2561กระบวนการมีส วนร วมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู ร วมกันอย างสันติ ของกลุ มชาติพันธุในภาคตะวันตกพระพรหมเวที, (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)
2560กระบวนการสร้างจิตสานึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัด และชุมชนในล้านนาแกมนาค, ฤทธิชัย; พระครูวิมลศิลปกิจ; พันเลิศพาณิชย์, สุภัชชา