Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 787 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การวิเคราะห์อิทธิพลนิทานพื้นบ้านจากหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสาน ในจังหวัดอุบลราชธานีนามอ่อน, โสรัจ; จำปารักษ์, บัญชา; บุญคำภา, เฉลิมสุข
2551การวิเคราะห์การใช้เหตุผลในพระไตรปิฎกศุภษร, ประพันธ์; นิยมวงศ์, สมควร
2551ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาวรเมธี, พระมหาสุริยา; อภิปญฺโญ, พระสรวิชญ์; สุยะใจ, ประยูร; โพธิธีรโรจน์, เมธาพันธ์
2551การประยุกต์หลักธรรมร่วมกับกิจกรรมบำบัดในการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุรา : กรณีศึกษาผู้ป่วยสุราในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่วิสุทธิ, ธีรยุทธ
2551การประยุกต์หลักธรรมร่วมกับกิจกรรมบำบัดในการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุรา : กรณีศึกษาผู้ป่วยสุราในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่วิสุทธิ, ธีรยุทธ
2552การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานีปณฺฑิตเสวี, พระมหาบัณฑิต
2552ผลของการสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามแนวพุทธ ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทราโอ่งเจริญ, อัญชลี; ศรีอร่าม, ภูริทัต
2552การศึกษาวิเคราะห์วิบากกรรมของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกกลฺยาณจิตฺโต, พระมหาวิจิตร
2552การศึกษาอบรมและพัฒนาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนให้ดำเนินชีวิต อย่างเหมาะสมตามหลักพุทธธรรมโชติปญฺโญ, พระมหาไกรสร
2552กุศโลบาย : ศึกษาการใช้ปัญญาเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ปรากฏ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทผาทา, อธิเทพ
2553การศึกษาวิเคราะห์รัฐศาสตร์เชิงพุทธในมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในประเทศไทยทั่งโต, พิเชฐ; สุยะใจ, ประยูร; พละกุล, อนุชา
2553การศึกษาภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นนางทะราช, อนุสรณ์
2553การศึกษาประเพณีเข้าพรรษาในสังคมไทยภาคอีสานวุฑฺฒิธมฺโม, พระมหาจิตนเรศ; ลำต้น, นายทองดี; อุดมโชคนามอ่อน, นายไชยสิทธิ์
2553การศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎกวรมงฺคโล, พระครูปลัดมารุต
2553การเปรียบเทียบจริยศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดของเพลโตพระครูปริยัติธรรมวงศ์
2554บทบาทพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาศาสนศึกษาและ การศึกษาสงเคราะห์จังหวัดพะเยาไชยกุล, เสาวนีย์; แสงทอง, จงจิตร
2554การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจด้านจิตใจแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทองดี, วิทยา
2554รูปแบบการนำตนเองเข้าไปผูกพันกับชุมชน ของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาสังคมบริบูรณ์, บูรกรณ์; แมนสถิตย์, นายวิบูลย์
2554การวิเคราะห์การดำเนินชีวิตของคนไทยในเชิงปรัชญาตรุโณ, พระมหากฤษณะ; ศรียะอาจ, กฤต
2554การศึกษาแนวทางการใช้หลักทศพิธราชธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีโซวเกษม, อนุภูมิ,