Browsing by Author แสนคำ, ธีระวัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การวิเคราะห์การจัดการมรดกโลกกับวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ในการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพระราชวชิรเมธี; พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ; อุตฺตโร, พระมหาอุดร; แสนคำ, ธีระวัฒน์
2559การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ในชุมชนโบราณ : เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ์และเมืองบางพาน จังหวัดกำแพงเพชรพระราช, วชิรเมธี; พระเมธี, วชิรภูษิต; พระครู, โกศลวชิรกิจ; แสนคำ, ธีระวัฒน์
2560การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์โบราณสถานภายในวัดของคณะสงฆ์จังหวัดเลยพระสิริ, รัตนเมธี; แสนคำ, ธีระวัฒน์
2559การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ำเลย จังหวัดเลยสิงอุดม, ธงชัย; แสนคำ, ธีระวัฒน์
2560พระธาตุสำคัญในล้านช้าง : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์ และความสัมพันธ์กับผู้คนสองฝั่งโขงแสนคำ, ธีระวัฒน์
2560พระเจดีย์สาคัญในจังหวัดเลย : วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ พุทธศิลปกรรม ศรัทธา และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสติสมฺปนฺโน, พระมหาสมศักดิ์; แสนคำ, ธีระวัฒน์; บุญทะวงศ์, บุญวัฒน์